1-2 قازان كۇندەرى قىتاي ورتالىق قالاسى بەيجىڭدەگى ورتالىق ۇلتتار ۋنيۆەرسيتەتىندە، قىتايداعى قازاق جاستارىنىڭ ءداستۇرلى «ۇشتاس» (Ushtas) فۋتبول جارىسى بولىپ ءوتتى. اتالعان جارىس وسىمەن 15-ءشى رەت وتكىزىلىپ وتىر.

«ۇشتاس» فۋتبول كۋبوگىنىڭ تاريحى 90-شى جىلداردىڭ باس شەنىنەن باستالعان. العاش رەت بەيجىڭدەگى ستۋدەنت قازاق جاستارىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكىزىلگەن. اتىندا ايتىلعانىنداي قازاق جاستارىنىڭ «ۇشتاسۋ» تىلەگىنەن تۋىنداعان. قازىرگى كەزدە اتالعان جارىس ورتالىق ۇلتتار ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قازاق ءتىلى فاكۋلتەتىنىڭ ءبىتىرۋشى تۇلەكتەرىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ءوتىپ كەلەدى.

ۇشتاس كونتسەرتتىك كەشى.

ءار جىلى 1 قازان قىتايداعى رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي ءبىر اپتالىق دەمالىستا، قىتايدىڭ ءاربىر قالالارىنداعى قازاق جاستارى ورتالىق قالاسى بەيجىڭگە جينالىپ، «ۇشتاس»-تا ۇشتاسىپ جاتادى. جارىس جىلدان جىلعا جوعارى دەڭگەيدە وتكىزىلىپ كەلەدى. بىرنەشە جىلدان بەرى اشىلۋ سالتاناتى رەتىندە «ۇشتاس كونتسەرتتىك كەشى» وتەدى. جوعارى ورەدەگى، كاسىبي ونەرپازدار دا قاتىساتىن كونتسەرتتى ستۋدەنتتەر دايىندايدى.

بيىلعى جارىستا قىتايدىڭ ءار جەرىنەن 32 كوماندا قاتىسىپ، ەكى كۇنگە جالعاسقان شاعىن فۋتبولدىڭ دوداسى 2 قازان كۇنى كەشتە ءوز مارەسىنە جەتكەن. جارىس جەڭىمپازدار اراسىندا ۇشىنشى ورىن قىتايدا ءبىلىم الىپ جاتقان قازاقستاندىق ستۋدەنتتەردەن قۇرالعان «مۇنايشىلار» كومانداسىنا بەرىلدى. ەكىنشى ورىن «اق وردا» كومانداسىنا، ءبىرىنشى ورىن شىنجاڭنىڭ التاي ايماعىنان بارىپ قاتىسقان «ءور-التاي» كومانداسىنا بۇيىرعان. قىتايداعى قازاق جاستارىنىڭ ۇشتاسۋىنا، مادەني ومىرلەرىنىڭ جاندانۋىنا ۇلكەن سەبەپكەر بولعان «ۇشتاس» فۋتبول ءتۋرنيرىنىڭ ءار كەزەڭىنە ساتتىلىك تىلەيمىز!

“The Qazaq Times”