استانا پوليتسيالارى قالا اۋماعىندا 18 قىركۇيەكتەن 20 قىركۇيەك ارالىعىندا كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ بۇزۋشىلىقتارىن انىقتاۋعا باعىتتالعان «ميگرانت» جەدەل-الدىن الۋ ءىس-شاراسىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

شەتەل ازاماتتارىنىڭ زاڭسىز ورنالاسقان ىقتيمال ورىندارى، قۇرىلىس نىساندارى، ازاماتتاردىڭ جاپپاي جينالۋ ورىندارى، اسىرەسە بازارلار، ۆوكزال ماڭى اۋماعى، ونەركاسىپ ايماقتارى تەكسەرىلگەن.

استانانىڭ ءىىد كوشى-قون پوليتسياسى باسقارماسىنىڭ باستىعى ەركەتاي تۋتكۋشەۆتىڭ دەرەكتەرى بويىنشا وتكىزىلگەن جۇمىستار ناتيجەسىندە  كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ بۇزۋشىلىقتارىنىڭ 449 فاكتىسى انىقتالدى، ونىڭ ىشىندە  قر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى زاڭنىڭ (اقبز) 517-بابى بويىنشا 395 شەتەل ازاماتى، 518-بابى بويىنشا  قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 28 ازاماتى، 519-بابى بويىنشا  13 جۇمىس بەرۋشى  تارتىلدى، 492-بابى بويىنشا 34 ازاماتى جاۋاپقا تارتىلدى.

استانا قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىمەن ەلدەن 52 ادام، ونىڭ ىشىندە ازاماتتىق سوت ءوندىرىسىنىڭ تارتىبىندە 1 ادام  شىعارىلدى.

249 شەتەل ازاماتىنىڭ ۋاقىتشا كەلۋ مەرزىمدەرى قىسقارتىلدى. قالانىڭ قابىلداۋشى-بولۋشىلەرگە تمد 90 ازاماتى جەتكىزىلدى. ىزدەۋدە تابىلاتىن 1 قىلمىسكەر ۇستالدى.

"قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 393-بابى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋدىڭ بىرىڭعاي تىزىمىنە شىعارىپ جىبەرۋ تۋرالى شەشىمدەردى ورىنداماعانى ءۇشىن 13 قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتار تىركەلدى. ءىىب ەسەبىنە 369 ادام قويىلدى. جاى بارىسىندا بارلىعى 1,8 ملن تەڭگەدەن ارتىق سوماعا ايىپپۇل سالىندى، ولاردىڭ ىشىندە شامامەن 1,3 ملن تەڭگەسى ءوندىرىلىپ الىندى", - دەپ مالىمدەدى ەركەتاي تۋتكۋشەۆ.

ايتا كەتەيىك، 2 قىركۇيەك كۇنى استانادا ءۇندىستان جانە قازاق ازاماتتارى اراسىندا بۇزاقى ارەكەت  بولعان ەدى. بۇزاقى ارەكەتكە بارعان ۇندىستەر ەلىمىزدە "ابۋ دابي پلازا" قۇرىلىسىندا جۇمىس ىستەيتىن ميگرانتتار.

“The Qazaq Times”