2022 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ قارجى مينيسترلىگىنىڭ «2022–2024 جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» قر زاڭ جوباسىنا بايلانىستى ايىپپۇل، سالىق جانە باسقا دا تولەمدەرى ءوستى.

اەك مولشەرىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى كولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ شىعىنى دا كوبەيەدى. جۇرت اراسىندا شۋعا اينالعان ۋتيليزاتسيالىق الىمنىڭ بازالىق مولشەرلەمەسىنىڭ ارتۋىمەن بىرگە جول ەرەجەسىن بۇزعانداردىڭ دا تولەمدەرى ارتقان.

ەندى جىلدامدىقتى  ساعاتىنا 10-20 كيلومەتردەن اسىرعانى ءۇشىن سالىناتىن ايىپپۇل 14 مىڭ 585 تەڭگەدەن 15 مىڭ 315 تەڭگەگە، 40 كيلومەترگە دەيىن نەمەسە ودان جوعارى جىلدامدىق ءۇشىن 58 مىڭ 340 تەڭگەنىڭ ورنىنا 61 مىڭ 260 تەڭگە تولەيتىن بولدى.

ال تىزگىندە وتىرىپ ۇيالى تەلەفون پايدالانعانى ءۇشىن جۇرگىزۋشىلەر ەندى 14 585 تەڭگە  ەمەس، 15 مىڭ 315 تەڭگە تولەسە زياندى شىعارىندىلار نورماسىن اسىرعانى ءۇشىن ايىپپۇل 5 مىڭ 834 تەڭگەدەن  6 مىڭ 126 تەڭگەگە، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاعانى نەمەسە كولىكتى دۇرىس قويماعانى ءۇشىن 15 315 تەڭگە مىندەتتەلدى.

وسى سەكىلدى تاعى ءبىر قاتار جول ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ تولەمدەرى ءوستى.