اتىراۋ وبلىسىنىڭ اۋدانارالىق سوتى «حاليفات ساربازى» لاڭكەستىك ۇيىمىنىڭ كوشباسشىسى دامير زىناليەۆتى 20 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.

اتىراۋ وبلىسى سوتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، زىناليەۆ 2011 جىلدىڭ شىلدە ايىندا پاكىستان اۋماعىندا قازاقستاندىق ەكى ازاماتپەن، بەلگيالىق ءبىر ازاماتپەن بىرىگىپ «حاليفات ساربازى» (دجۋند ءال-حاليفات) لاڭكەستىك ۇيىمىن قۇرعان. تەررورلىق ۇيىمعا قازاقستان، تاجىكستان جانە اراب ەلدەرىنىڭ ازاماتتارىن مۇشەلىككە قابىلدانعان.

دامير زىناليەۆ 2011 جىلدىڭ 12-ءشى قىركۇيەگى مەن 2-ءشى قازانى ارالىعىندا م.ۋ جانە ج.ح ەسىمدى ازاماتتارمەن بىرىگىپ الماتى قالاسىندا ورنالاسقان ءسىم مەن ءىىد-ءنىڭ عيماراتىنا لاڭكەستىك شابۋىل ۇيىمداستىرعان. ءدال وسى جىلى قازاننىڭ 28-ءى مەن 30-ى كۇندەرى ارالىعىندا اتىراۋ قالاسىنىڭ اكىمشىلىگى مەن پروكۋراتۋرا عيماراتىندا جارىلىس جاساۋعا كومەكتەسكەن.

سوڭعى سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشىنىڭ جاساعان قىلمىستارى تولىقتاي دالەلدەنگەن جانە زىناليەۆتىڭ ءوزى دە وسىنداي قىلمىستارعا بارعانىنا وكىنەتىنىن ايتقان.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، دامير زىناليەۆ 2017 جىلدىڭ باسىندا اۋعانستان اۋماعىندا قولعا ءتۇسىپ، قازاقستانعا ەكستارديتسيالانعان بولاتىن.

“The Qazaq Times”