شىڭجاڭ، التاي ايماعى، شىڭگىل اۋدانىنداعى قانداستارىمىز قار-مۇز ساياحات مەرەكەسى دەيتىن سپورتتىق-مادەني شارادا سالت-ءداستۇرىن ۇلىقتادى.

قىران بۇركىت، جۇيرىك ات

ءبىر قىزىق قۇس قايىرىپ، قيقۋ سالعان

ەرگەنشەككە ءمىندى، ات ءۇستىن كوردى

قىران قۇس تۇر تالپىنىپ.

قارلى دالاداعى كوكپار

قۇسبەگىلەر قاتارعا ءتىزىلىپ تۇر

سالبۋرىنعا قاتىسقان ساياتشى.

مەرەكەلىك داستارقان.

ەت جاساپ جۇرگەن قازاق.

تالاستىرۋعا الىپ كەلگەن توبەتتەر مەن قاسقىرلار.

ات شانا.