You Tube الەۋمەتتىك جەلىسىنىڭ دامۋ تاريحى بەينەلەنگەن ۆيدەو جاريالاندى.

بەينەروليكتە You Tube جەلىسىنىڭ 2005 جىلى اقپان ايىندا قۇرىلعان ساتىنەن باستاپ وسى كۇنگە دەيىنگى دامۋ ەۆوليۋتسياسى كورسەتىلگەن.

روليك 2 مينۋتقا سوزىلعان. وسى 2 مينۋت ىشىندە اۆتور You Tube الەۋمەتتىك جەلىسىندە بولعان بارلىق وزگەرىستەردى كورسەتكەن.

You Tube ۆيدەوحوستينگى 2005 جىلى اقش-تىڭ كاليفورنيا شاتاتىندا قۇرىلعان. ۆيدەوحوستينگتى PayPal كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى ءۇش جۇمىسشىسى جاساپ شىعارعان. ولار You Tube قۇراستىرۋ ءۇشىن Flash Video باعدارلاماسىن پايدالانعان. Alexa ستاتيستيكا كومپانياسىنىڭ زەرتتەۋلەرى بويىنشا، You Tube تانىمالدىلىعى جاعىنان MySpace الەۋمەتتىك جەلىسىن باسىپ وزعان.

2006 جىلى You Tube ۆيدەوحوستينگىن Google كومپانياسى 1,6 ميلليارد دوللارعا ساتىپ الادى. You Tube-قا ەڭ العاشقى 18 سەكۋنتتىق ۆيدەو 2005 جىلدىڭ 23 ساۋىرىندە جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 20:27 سالىنعان. ونى وسى ۋاقىتقا دەيىن 40 166 317 ادام كورگەن. وسى ۋاقىتتا دەيىن You Tube-قا سالىنعان ۆيدەولاردىڭ ىشىندە ەڭ ۇزاعى 596 ساعاتتى قۇرايدى.

“The Qazaq Times”