ءبىز ورىس تىلىندە بەرىلەتىن سان-سالا اقپاراتتىڭ سوڭىنا ىلەسىپ، ورىس رۋحىنىڭ كوشىرمەسىنە اينالىپ بارامىز. ءبىزدىڭ حالىق ءوز بەتىمەن الەمدىك اقپاراتتى، الەمدىك عىلىمي جاڭالىقتى قورىتۋ قابىلەتىنەن ايىرىلىپ بارادى. ورىس تىلىندەگى عىلىمي جاڭالىقتى كوشىرىپ الامىز. ورىس تىلىندەگى الەمدىك اقپاراتتى، رۋحانياتتى كوشىرىپ الامىز. بىلايشا ايتقاندا، ءبىز  رۋحاني جاتىپ ىشەر ەل بولىپ بارامىز.

"The Qazaq Times"