اساد بيلىگىنىڭ اسكەري ۇشاقتارى ءوز تەرريتورياسىنىڭ سولتۇستىگىندەگى يدليب جانە حومۋسقا قاراستى اۋداندارىنا اۋەدەن شابۋىل جاسادى. شابۋىلدان 13 ادام قازا تاپتى. ولاردىڭ جەتەۋى – بالا. بۇل تۋرالى "اناتولى" اگەنتتىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى.
يدليبتەگى ازاماتتىق قورعانىس وكىلدەرىنىڭ ءبىرى مۇستافا راشيد اساد اكىمشىلىگىنە تيەسەلى شابۋىلداۋشى ۇشاقتىڭ كەشە تۇندە وپپوزيتسيانىڭ باقىلاۋىنداعى حاريم اۋدانىنىڭ بسانكۋل اۋىلىنا دا شابۋىل جاسالعانىن ايتتى.
سالدارىنان بەس بالا مەن ءۇش ايەلدىڭ قازا تاۋىپ، 7 ادامنىڭ جاراقات الىپ اۋرۋحاناعا تۇسكەنىن سونىمەن قاتار كوپتەگەن ءۇيدىڭ دە قيراعانىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار باشار اساد اكىمشىلىگىنە ءتيىستى ەكەنى بىلدىرىلگەن ۇشاق كەشە تۇندە ەلدىڭ ورتا ايماقتارىنداعى حومۋس قالاسىنىڭ تەلبيسە اۋدانىن بومبالاعان. بۇل وكىردەن 4 ادام قازا بولىپ كوپتەگەن بەيبىت تۇرعىندار جارالانعان.

كەشە عانا بي-بي-سي اقپاراتتىق اگەنتتىگى ەردوعاننىڭ "اساد ءجۇز مىڭداعان ادامدى ءولتىردى. مەنىڭ ولكەمدە 3 ميليون بوسقىن پايدا بولدى. ليۆاندا جارتى ميليون، يوردانيادا ميلليون بوسقىن ءجۇر.بۇل ادامدار نەگە ءوز مەكەندەرىن تاستاپ بوسقىن بولىپ ءجۇر؟ ءبىر عانا اسادتىڭ كەسىرىنەن..." دەگەن پكىرىن جاريالاعان ەدى.

"The Qazaq Times"