قىتايدىڭ شىعىسىنداعى تسزيانسۋ پروۆينتسياسىندا 41 جاستاعى ەر ادامنان قۇس تۇماۋىنىڭ H10N3 شتامى انىقتالدى. بۇل اۋرۋ ادامعا العاش رەت جۇعىپ وتىر. 

رەسمي مالىمەتتەرگە قارعاندا، چجەنتسزيان قالاسىنىڭ تۇرعىنى ءساۋىردىڭ سوڭىندا دەنە قىزۋى كوتەرىلگەن كۇيدە اۋرۋحاناعا تۇسكەن. دياگنوزى تەك ءبىر اي وتكەن سوڭ – 28 مامىردا انىقتالعان. قازىر ونىڭ جاعدايى تۇراقتى دەپ ايتىلادى. بۇعان قوسا، دارىگەرلەر ونى اۋرۋحانادان شىعارۋعا بولادى دەپ سانايدى. ونىمەن ارالاسقان ادامداردان ازىرگە تۇماۋ بەلگىلەرى انىقتالماعان.

H10N3 – ءۇي قۇستارى اراسىندا تارايتىن تومەنگى پاتوگەندى ۆيرۋس ءتۇرى. قازىر ونىڭ تۇرعىنعا قانداي جولدارمەن جۇققانى انىقتالىپ جاتىر.

حالىقارالىق باق-تاردىڭ جازۋىنشا،  قىتايدا قۇس تۇماۋىنىڭ ءتۇرلى شتامى بار. كەيبىرى قۇس شارۋاشىلىعىمەن اينالىساتىن ادامداردان تابىلعان. سوڭعى رەت قۇس تۇماۋىنىڭ H7N9 تۇرىنە بايلانىستى ىندەت 2016-2017 جىلدارى ورشىگەن. ول كەزدە اۋرۋدان شامامەن 300 ادام قايتىس بولعان.

"The Qazaq Times"