31 مامىر - قازاقستاندا 20-عاسىردىڭ 20-50-جىلدارىنداعى جاپپاي ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى. ستاليندىك قۋعىن-سۇرگىنگە زەرتتەۋشىلەر ساياسي رەپرەسسيانى، اشارشىلىقتى، حالىقتار دەپورتاتسياسىن جاتقىزادى. بۇل وقيعالاردان 4 ميلليونداي قازاقستان ازاماتى زارداپ كوردى.

1920-30-جىلدارداعى اشارشىلىقتان ءتۇرلى دەرەك بويىنشا قازاق حالقىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى قىرىلدى. تەك قازاقستاندا 20 مىڭنان استام ادام تۇرمەگە قاماۋ، اتۋ سياقتى قاتال جازاعا كەسىلدى. وسى جىلدارى نەمىستەر مەن شەشەندەر، قىرىم تارتارلارى جانە باسقا ۇلتتار قازاقستانعا جاپپاي جەر اۋدارىلدى.

قازاقستاندا 1993 جىلى ساۋىردە "جاپپاي ساياسي قۋعىن-سۇرگىندەر قۇرباندارىن اقتاۋ تۋرالى" زاڭ قابىلدانعان. سودان بەرى ەلدە ستاليندىك رەپرەسسياندا اتىلعانداردى، قۋدالانعانداردى اقتاۋ پروتسەسىن جۇرگىزىپ جاتىر. 1997 جىلدان بەرى 31 مامىر ەلدە "قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى" رەتىندە اتالىپ وتىلەدى.

"The Qazaq Times"