جاھاندىق ىندەتتىڭ اسەرىندە ەكونوميكالىق داعدارىستىڭ سالماعى اۋىرلادى. بۇل ورتا شىعىس پەن سولتۇستك افريكادان ەۋروپاعا اعىلاتىن بوسقىنداردىڭ جاڭا تولقىنىن تۋدىردى. وسىدان بۇرىن جەرورتا تەڭىزىن كەسىپ وتپەك بولعان بوسقىنداردى قۇتقارعان كەمەنى ەشبىر ەۋروپالىق ەلدىڭ پورتى قابىلداماي قويعانى بەلگىلى بولىپ ەدى.

ەۋروپاعا بارار جولدىڭ جاقىن قاقپاسىنا اينالعان گرەكيادا مىڭداعان بوسقىندار لاگەرلەردە ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. بۇدان بىرەر اپتا بۇرىن گرەكياداعى 12 مىڭنان استام بوسقىن تۇراتىن موريا بوسقىندار لاگەرىندە ءورت شىعىپ، مىڭداعان بوسقىن ۋاقىتشا باسپانالاردا قالعان بولاتىن. گرەك ۇكىمەتى ەو-دان بوسقىندار ماسەلەسىنە بايلانىستى كومەك تە سۇراعان.

ءبىر كۇن بۇرىن فرانتسيا ۇكىمەتى مالىمدەمە جاساپ گرەكيانىڭ لەسبوس ارالىنداعى بوسقىنداردان 500 بالانى قابىلدايتىنىن ءبىلدىردى. قوعامدىق ۇيىمدار ەو پارلامەنتى بوسقىندار ماسەلەسىن شەشۋدە تىم دارمەنسىز دەپ سىنايدى. سوعان قوسا، ەۋروپا ەلدەرى بوسقىندارعا تىم قاتاڭ شەكتەۋلەر قويعان دەپ ايىپتايتىن قوعامدىق ۇيىمدار بار.

“The Qazaq Times”