ييس ىشكاش ەشتەريمگە – تىۆا قىزى مونگۋش ولەسيانىڭ تاماشا ءانى. 

تىۆا ۇلتى تىۆا رەسپۋبليكاسىنىڭ بايىرعى حالقى. ورتالىق ازيانى مەكەندەيدى. تىلى تۇركى تىلدەرى توبىنا جاتادى، بۋددا ءدىنىن جانە تاڭىرشىلدىك ۇستانادى. تىۆالار دا بۇرىن كوشپەلى مال شارۋامەن عانا اينالىسقان. جىلقى، سيىر، كەيبىر اۋدانداردا تۇيە مەن قوي وسىرەدى. ۇلتتىق تاعامدارى ەت پەن سۇتتەن جاسالادى. سيىر مەن بۇعى سۇتىنەن كەزىندە ايران، قۇرت، ىرىمشىك دايارلايدى. نەگىزگى تاعامدارى – ەت. تىۆالاردىڭ باسپاناسى – كيديسەگ دەپ اتالاتىن كيىز ءۇي. چۋم دەپ اتالاتىن باسپانانى دا قولدانعان. ءۇي جيھازى ويۋلاپ اشەكەيلەنگەن اعاش توسەك، ابدىرا، ىدىس-اياق، ويۋلى تەرى تورسىقتاردان قۇرالادى. ۇلتتىق سپورت ونەرىنىڭ ىشىندە ەڭ كوپ تاراعانى – پالۋاندار كۇرەسى. حالىقتىق ونەردەن بۇعا-شاترا، چەرگي-شاترا، تۋگۋل-شاترا سەكىلدى ەسەپكە نەگىزدەلگەن، تىۆالاردىڭ مۋزىكا ونەرىنىڭ نەگىزىن ءار الۋان تۇرمىس-سالت جىرلارى، ليريك. اندەر، كۇلدىرگى چاستۋشكالار، كومەيمەن ايتىلاتىن سىعىت، قارعىرا، حورمەي سەكىلدى حالىق اندەرى، سونداي-اق ەپيكالىق سارىنداعى جىرلار، اسپاپتا ورىندالاتىن سازدارى بار. كەڭ تاراعان مۋزىكا اسپاپتارى شەكتى-ىسقىشتى – دوپشۋلۋر، بىزانچى، يگيل; ءىلىپ تارتاتىن اسپاپتار – چاداعان، شانزى، شەلەر-حومۋس، كۋلۋزۋن-حومۋس، دەمير حومۋس; ۇرلەمەلى اسپاپتار – مۋرگۋ مەن شوور. لامالار مەن باقسىلاردىڭ ۇرلەمەلى سازدى اسپاپتارىنا بۋرەە، بۋشكۋر، تۋن جاتادى. سوقپالى اسپاپتارى – شان، كونچا، دششامبرا، كەنگيرگە، دۋنگۋر. ەل ارالاپ، ونەر كورسەتەتىن ءانشى-جىرشى، سازگەرلەر ۇلتتىق مۋزىكا مادەنيەتىنىڭ دامۋىن جالعاستىردى.

“The Qazaq Times”