بۇگىنگى "وزگەشە وي" باعدارلاماسىنىڭ قوناعى تاۋەلسىز جۋرناليست، "ازاتتىق راديوسىنىڭ" تۆ-پروديۋسەرى قاسىم امانجول. 

"The Qazaq Times"