تۇركيا ءسۇريا اۋماعىندا بەيبىتشىلىك ءدالىزىن قۇرماق.

شىلدە ايىنىڭ 30-ى كۇنى رەسمي انكارا ءسۇريانىڭ تۇركيامەن شەكارالاس اۋداندارىندا بەيبىتشىلىك ايماعىن قۇراتىنىن مالىمدەدى. ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شەشىمى بويىنشا، تۇركيا اسكەرى الداعى ۋاقىتتا دا ءسۇريانىڭ شەكارالىق اۋداندارىن ءوز باقىلاۋىندا ۇستاماق. سەبەبى ءسۇريا تاراپىنان كەلىپ جاتقان بوسقىندار سانى اي سايىن وسۋدە. ال بۇل ءوز كەزەگىندە تۇركيانىڭ مەملەكەتتىك تۇراقتىلىعىنا قاۋىپ توندىرۋدە.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، اقش اسكەرى ءسۇريا اۋماعىنان شىعاتىنى بەلگىلى بولعاننان كەيىن، اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ بولاشاقتا ايماق تىنىشتىعىن تۇركياعا تابىستايتىندىعىن مالىمدەگەن. ازىرگە ءسۇريا اۋماعىنان اقش اسكەرى تولىقتاي شىعارىلعان جوق. تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان بۇعان دەيىن بىرنەشە مارتە «ءسۇريادا ءجۇرىپ جاتقان اسكەري وپەراتسيالاردىڭ بارلىعى اقش جانە رەسەيمەن كەلىسىلگەندىگىن» ايتقان.

"The Qazaq Times"