بۇگىن، 6 شىلدە الماتىداعى "سارىارقا" كينوتەاترىنىڭ جانىندا "نۇر وتان" پارتياسى ۇيىمداستىرعان ميتينگ بولدى. شاراعا "نۇر وتان" پارتياسىنىڭ بىرقاتار مۇشەلەرى مەن قولداۋشى ازاماتتار قاتىسقان. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ اقپارات قۇرالدارىنا بەرگەن مالىمەتىنە سەنسەك شاراعا 1500-گە جۋىق ادام قاتىسقان. 

"نۇر وتان" پارتياسىنىڭ ميتينگىندە اتالعان پارتيا مۇشەلەرى حالىقتى "ارانداتۋشىلارعا ىلەسپەۋگە" ۇندەگەن. ولار مۇحتار ءابليازوۆتى "سىرتتا وتىرىپ ەل ءىشىن ارانداتىپ وتىرعان ادام"  دەپ اتاعان. سونداي-اق، پارتيا مۇشەلەرى مەن جاقتاستارى قازىرگى كەزدە "قوعامنىڭ تىنىشتىعى", "ەلدىڭ ورنىقتىلىعى"  ەڭ ماڭىزدى ەكەنىنە كوبىرەك توقتالعان.

ايتا كەتەيىك، وسىدان بۇرىن مۇحتار ابليازوۆ ەلدەگى ازاماتتاردى 6 شىلدە كۇنىندە جاپپاي نارازىلىق شاراسىن وتكىزۋگە شاقىرعان بولاتىن. سوڭعى كەزدەرى بايقاپ وتىرعانىمىزداي قازاقستاندا رەسمي تاراپتار جاعىنان تىيىم سالىنعان "قازاقستان دەموكراتيالىق تاڭداۋى" قوزعالىسىنا جانە مۇحتار ابليازوۆكە  بيلىكتەگى پارتيانىڭ قارسى شارالارىنىڭ ءتاسىلى وزگەرە تۇسكەندەي. رۇقسات ەتىلگەن ميتينگتەر ارقىلى ءوز ۇستانىمدارىن حالىققا جەتكىزىپ وتىرعانى بايقالادى.

“The Qazaq Times”