بۇگىن بابانوۆ قىرعىزستانعا ورالماق. ەلدەگى «رەسپۋبليكا» پارتياسىنىڭ بۇرىنعى جەتەكشىسى بولعان ونىڭ ەلگە ورالۋى ءتۇرلى داۋ-دامايعا دا مۇرىندىق بولۋدا. ومىربەك بابانوۆتىڭ كەلۋىنە قارسى بىشكەكتە نارازىلىق شەرۋلەر ۇيىمداستىرىپ جاتقاندار دا بار. ال، ونىڭ جاقىندارى ارت-ارتىنان سۇراققا تارتىلۋدا. ءبىر جارىم جىل شەتەلدەردە باس ساۋعالاپ جۇرگەن بابانوۆتىڭ وسىنداي ساياسي قىسىمدارعا قاراماستان ەلىنە بارۋعا تاۋەكەل ەتكەنى قالاي؟ نەمەسە، بابانوۆتىڭ قىرعىزستانعا قايتۋىنىڭ قانداي ساياسي ءمانى بار؟

ومىربەك بابانوۆقا بۇدان بۇرىن «كونستيتۋتسيالىق ءتۇزىمدى كۇشپەن وزگەرتۋگە تىرىسقان» جانە «ۇلتارالىق، الەۋمەتتىك جانە ءدىني ارازدىقتى قوزدىرعان» دەگەن ايىپتار تاعىلعان بولاتىن. بابانوۆ بىشكەككە بەت تۇزەگەننەن تارتىپ ونىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى تۋىسقاندارى سۇراقتارعا تارتىلۋدا. تەرگەۋگە تۇسكەننىڭ ءبىرى بابانوۆتىڭ تۋعان جيەنى دەلىنگەن «قىرعىزستان» بانكى ديرەكتورلار كەڭەسى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى جانىبەك مىرزاباەۆ. ونى ەكونوميكالىق قىلمىستارعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن سۇراققا العان. بەس ساعات بويى تەرگەۋگە الىنعان مىرزاباەۆ وزىنە قارسى تەرگەۋدىڭ بابانوۆ بىشكەككە قايتاتىنىن مالىمدەگەننەن كەيىن باستالعانىن ايتقان.

قىرعىزستاندا بابانوۆتىڭ ەلگە ورالۋىنا قارسى توپ تا، ونى جاقتاۋشى توپتا ءتۇرلى ەرەۋىلدەر، ءباسپاسوز ماجىلىستەرىن وتكىزۋدە. ونىڭ جاقتاستارى جەرگىلىكتى بيلىك بابانوۆتىڭ ەلگە كەلۋىنە جانە جۇرتپەن كەزدەسۋ وتكىزۋىنە كەدەرگى كەلتىرپ جاتىر دەپ مالىمدەگەن.

قىرعىزستاننىڭ كەيبىر ساياساتكەرلەرى بابانوۆتىڭ بۇل جولى ەلگە ورالۋى «ساياسي شوۋ» دەپ باعالاعان. بۇنداي پىكىردىڭ ءبىرىن ساياساتكەر تۋرسىنبەك اكۋن ايتقان. ول سوزىندە: «بابانوۆ قازىرگى بيلىككە قارسى توپتار كۇشەيگەن كەزدە «مىنە مەن دە بارمىن» دەگەندەي كورىنىپ جاتىر. ول ءوزىنىڭ ەلگە كەلەتىنىن سونشالىقتى دابىرا ەتۋى دە سودان. بۇل كەز وعان ەڭ ءتيىمدى وراي جاراتىپ وتىر. بۇعان دەيىن نەگە كەلمەگەن؟»، – دەيدى.

ال، بۇرىنعى پرەزيدەنت اتامباەۆ باسقارىپ وتىرعان قسدپ (قىرعىزستان سوتسيال-دەموكراتتار پارتياسى) بابانوۆتىڭ ەلگە كەلۋىنەن قاتتى الاڭداپ وتىر. سەبەبى، بابانوۆ الدىنعى سايلاۋدا اتالعان پارتياعا قارسى ىقپالدى كۇشتەردىڭ ءبىرى بولعان. 600 مىڭ سايلاۋشى بابانوۆتى قولداعان بولاتىن. اقپان ايىنىڭ باس شەنىندە اتامباەۆ بابانوۆتىڭ قاماۋداعى جاقتاستارىنا سوت شەشىمى جاريالانباي جاتقانىن ايتىپ، سوت شەشىمىن شىعارۋعا ەكى اي ۋاقىت بەرەتىنىن، بۇعان دەيىن بابانوۆتىڭ جاقتاستارىنا ۇكىمەت كەسىلمەسە ەلدى ماسسالىق ەرەۋىلگە شاقىراتىنىن ايتقان.

بىراق، بۇعان پرەزيدەنت جيەنبەكوۆ (جەەنبەكوۆ) ەرەۋىل جاساپ، بيلىككە قىسىم جاساۋمەن ماسەلەنىڭ شەشىلمەيتىنىن ايتقان بولاتىن. بىشكەك بيلىگى بولسا بابانوۆتىڭ جاقتاستارى جاساعان بەيبىت شەرۋلەرگە بارىنشا كەدەرگى كەلتىرۋدە.  ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قارسىلاس سانالىپ كەلگەن پرەزيدەنت جيەنبەكوۆ پەن بابانوۆ ورتاق ءتىل تابىسىپ، اتامباەۆ پەن مادۋماروۆ وداعىنا قارسى بىرىكتى دەگەن سوزدەر دە تاراعان. قالاي دەگەن كۇندە دە قىرعىزستانداعى ەڭ باي ادامداردىڭ قاتارىندا تۇراتىن بابانوۆتىڭ بىشكەككە قايتۋى قىرعىز ەلىندەگى ساياسي ورتانىڭ «تەمپەراتۋراسىن كوتەردى».

“The Qazaq Times”