2017 جىلى قىرعىزستاندا وتكەن پرەزيدەنت سايلاۋىندا ۇمىتكەر بولعان ساياساتكەر ءومءىربەك بابانوۆ 9 ساۋىردە نتس تەلەارناسىنا سۇحبات بەرىپ، ەلدەن نە ءۇشىن كەتكەنىن ءتۇسىندىردى.

«مەنى قولداعانداردىڭ ءبارىن جۇمىستان قۋدى، ەندى ءبىرىن ميليتسياعا شاقىردى. مەن تۇركيادا بولعانىمدا، رۋسلان قازاقباەۆپەن (پارلامەنت دەپۋتاتى) كەزدەستىم. ودان «مەنى قۋدالاماس ءۇشىن نە ىستەۋىم كەرەك» - دەپ اتامباەۆ پەن جەەنبەكوۆتان سۇراۋىن ءوتىندىم. سول كەزدە ماعان بىرنەشە شارتتار قويدى: مەن دەپۋتاتتىق مانداتىمدى تاپسىرىپ، ساياساتتان كەتۋىم كەرەك جانە ءبىر جىل بويى قىرعىزستانعا بارماۋىم قاجەت بولدى»، - دەدى ومىربەك بابانوۆ.

بۇدان بولەك بابانوۆ بۇل كەلىسسوزدەردىڭ ءبىر ايعا سوزىلعانىن، قازىر سوزىندە تۇرىپ، شەتەلدە جۇرگەنىن ايتتى.

«بىراق ماعان قارسى قوزعالعان قىلمىستىق ءىس ءالى توقتاتىلعان جوق. ءتورت ساراپشى توپ تا سويلەگەن سوزدەرىمدە قىلمىستىق قۇرام جوق ەكەنىن ايتىپ، قورىتىندى بەردى. وسىعان بايلانىستى رۋسلان قازاقباەۆپەن سويلەستىم. ول سوورونباي شاريپۇلىنا (قىرعىز پرەزيدەنتى) بارىپ ايتقان. ال ول «مەن ءبارىن بىلەمىن، بىراق بۇل ماسەلەنىڭ ءبارىن المازبەك شارشەنۇلىمەن شەشىڭدەر دەپ ايتىپتى». جاعداي وسىلاي بولعان»، - دەپ مالىمدەدى ومىربەك بابانوۆ.

2017 جىلى قىرعىزستاندا وتكەن پرەزيدەنت سايلاۋىنان كەيىن ومىربەك بابانوۆ ساياسي مانسابىن اياقتايتىنىن ايتىپ، ەلدەن كەتكەن. وعان قارسى وش حالىقنىڭ الدىندا سويلەگەن سوزدەرىنەن كەيىن، «ۇلتارازدىق قوزدىردى» دەگەن ايىپ تاعىلىپ، قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.

"The Qazaq Times"