موڭعوليا «Boeing 737 Max» ۇشاقتارىن ۇشىرۋعا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويدى.


«MIAT» موڭعوليا ۇلتتىق اۋە كومپانياسىنىڭ بۇنداي قادامعا بارۋىنا ەفيوپيالىق «Ethiopian Airlines» كومپانياسىنا تيەسىلى «Boeing 737 Max» ۇشاعىنىڭ اپاتقا ۇشىراۋى سەبەپ بولعان. «MIAT» باسشىلىعى «Boeing» كومپانياسى اتالمىش وقيعاعا بايلانىستى رەسمي مالىمدەمە جاسامايىنشا، ءوز اۋە پاركىندەگى بىردە-ءبىر «Boeing 737 Max» ۇشاعى اۋەگە كوتەرىلمەيتىندىگىن مالىمدەدى.

بۇعان دەيىن «Boeing 737 Max» ۇشاعىن ۇشىرۋعا قىتاي تىيىم سالعان. رەسمي بەيجىڭ دە ءوزىنىڭ بۇل شەشىمىن ەفيوپياداعى اپاتپەن بايلانىستىرعان.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، جەكسەنبى كۇنى دەبرە-زەيت قالاسى ماڭىندا «Ethiopian Airlines» كومپانياسىنا تيەسىلى «Boeing 737 Max» ۇشاعى اپاتقا ۇشىراپ، سالدارىنان 157 ادام كوز جۇمعان.

2018 جىلدىڭ قازان ايىندا ءدال وسىنداي ۇشاق يندونەزيادا اپاتقا ۇشىراعان.

"The Qazaq Times"