ۆەناداعى كاتوليك شىركەۋلەرىنىڭ بىرىندە بەلگىسىز ادام موناحتارعا شابۋىل جاساعان. بۇل تۋرالى اۋستريالىق Kurier باسىلىمى حابارلادى.

شابۋىل سالدارىنان بەس ادام جارالانعان. قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتىنى ىزدەۋ جۇمىستارى باستالدى جانە بۇل ءۇشىن تەرروريزمگە قارسى قۇرىلىمدار قولدانىلماق.

26 جەلتوقساندا ۆەناداعى اۋليە ستەفان سوبورىنا بومبا قويىلعانى تۋرالى جاسىرىن حاباردان كەيىن سوبورعا كەلۋشىلەر ەۆاكۋاتسيالانعان. بىراق، بومبا قويىلعانى راستالعان جوق.

"The Qazaq Times"