تابيعي اپات ءۇندىستاننىڭ كەراللا شتاتىندا ورىن العان بولاتىن. ماۋسىم ايىنان باستالعان ۇزدىكسىز جاڭبىردىڭ سوڭى بۇرىن-سوڭدى قايتالانباعان سۋ تاسقىنى مەن لاي كوشكىنىنە اكەپ سوقتى. سوڭعى مالىمەت بويىنشا، ءبىر كۇننىڭ ىشىندە كوز جۇمعانداردىڭ سانى كەم دەگەندە 324-كە جۋىقتاعان.

ءۇندىستاندا جىل سايىن وسى مەزگىلدە تولاستامايتىن جاڭبىر مۋسسون جاۋىپ، سۋ تاسيدى. الايدا بۇل سوڭعى 100 جىلداعى ەڭ جويقىن سۋ تاسقىنى بولىپ وتىر. اپاتتىڭ زاردابىن تارتقان كەراللا تۇرعىندارىنا ۋاقىتشا قونىس رەتىندە 1300 لاگەر اشىلدى.

قازىرگى ۋاقىتتا شتات تۇرعىندارىن قۇتقارۋ جانە ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.

"The Qazaq Times"