الەمدەگى حالىق سانى 2100 جىلى 11,2 ميللياردقا جەتەدى. بۇۇ-نىڭ دەرەكتەرىنە قاراعاندا، سوڭعى عاسىرلاردا كوبەيگەن الەم تۇرعىندارى، 1800 جىلدارى شامامەن 1 ميلليارد، 1900 جىلدارى 1,5 ميلليارد بولدى.  2000 جىلعا قاراي جەر شارىن قونىستانۋشىلار سانى 6,1 ميللياردقا جەتتى. بۇل تۇرالى trt.net حابارلادى.

بۇۇ-نىڭ ەسەپتەۋىنە قاراعاندا،  الەم تۇرعىندارىنىڭ سانى 2017 جىلى 7,5 ميلليارد بولادى.  بۇل سان 2020 جىلعا قاراي 7,7 ميللياردقا، 2040 جىلى 9,1 ميللياردقا، 2060 جىلى 10,1 ميللياردقا، 2080 جىلى بولسا 10,8 ميللياردقا، 2100 جىلى 11,2 ميللياردقا جەتەدى.

تۇرعىندار ەڭ كوبى افريكا قۇرلىعىنا ءتان بولماق. 2100 جىلى افريكادا 4,3 ميلليارد ادام بولادى دەپ ەسەپتەلۋدە.  ازيا قۇرلىعىندا 2100 جىلى حالىق سانى 4,8 ميللياردقا ازايادى.

نازار اۋداراتىن باسقا ءبىر قۇرلىق – ەۋروپا. قازىر حالىق سانى 739 ميلليون بولىپ تۇرعان ەۋروپانىڭ تۇرعىن سانى بارا-بارا كەمي تۇسەدى. ەلۋ جىلدان كەيىن حالىق سانى 676, 2100 جىلعا دەيىن 645 ميلليون بولادى.

2100 جىلى حالىق سانى ەڭ كوپ ارتاتىن ەل – ءۇندىستان. 2100 جىلى ءۇندىستاننىڭ ادام سانى 1,6 ميللياردتان اسادى.  ال، قىتايلىقتار 1 ميللياردقا دەيىن ازايادى.

بۇۇ الەمدەگى تۇرعىن سانىنىڭ ارتۋىنا ادامداردىڭ ورتاشا ءومىرىنىڭ ۇزارۋىن سەبەپ رەتىندە كورسەتىپ وتىر.

الەمدەگى ادامداردىڭ ورتاشا جاسى 2100 جىلعا جەتكەندە، 80 جاسقا دەيىن بارادى.

«The Qazaq Times»