قازاقستاندىق ۇستاز رەسەي گۋبەرناتورلارىنا جوعارى وقۋ ورىندارىندا، ارنايى مەكتەپتەر مەن بالا باقشالاردا قازاق توپتارىن اشۋدى تالاپ ەتىپ، حات جولدادى.

استانا قالاسىنداعى ساكەن سەيفۋللين اتىنداعى قازاق اگروتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ۇستازى، پەداگوگيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ەرجان باتەشوۆ رەسەيدىڭ ومبى، استراحان، سامارا وبلىستارىنىڭ گۋبەرناتورلارىنا ايماقتارداعى جوعارى وقۋ ورىندارىندا، ارنايى مەكتەپتەر مەن بالا باقشالاردا قازاق توپتارىن اشۋدى تالاپ ەتىپ، حات جولداعان.

ەرجان باتەشوۆتىڭ سوزىنشە، رەسەيدە تۇراتىن ەتنيكالىق قازاقتاردىڭ ءوزىنىڭ انا تىلىندە ءبىلىم الۋىنا زاڭنامالىق اكتلەر نەگىزىندە قۇقىعى بار. بىراق شىن مانىندە ولاردىڭ قازاق تىلىندە ءبىلىم الۋى وتە قيىن.

2010 جىلعى ساناق بويىنشا قازىرگى تاڭدا رەسەي فەدەراتسياسىندا 647 مىڭ ەتنيكالىق قازاق تۇرادى. ولار نەگىزىنەن استراحان، ورىنبور، ساراتوۆ جانە ومبى وبلىستارىندا قونىستانعان.

“The Qazaq Times”