مىسىر اقپارات قۇرالدارى ەل باسشىسى ابدەل فاتتاح اس-ءسيسيدىڭ 26-28 ناۋرىز ارالىعىندا، ءۇش كۇنگە جالعاسقان پرەزيدەنت سايلاۋىندا 92 پايىز داۋىس جيناعانى، ەندى ونىڭ قايتادان پرەزيدەنت بولىپ سايلانۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلادى.

العاشقى سايلاۋ قورىتىندىلارى بويىنشا، ء"ال-گەد" پارتياسىنىڭ باسشىسى مۇسا مۇستافا مۇسا  سايلاۋشىلار داۋسىنىڭ تەك قانا 3 پايىزىنا عانا يە بولعان. سونىمەن، ازىرگە جەڭىس تۇعىرىندا سانى جاعىنان ەڭ كوپ داۋىس جيناعان ەل پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح اس-سيسي تۇر. مىسىردىڭ رەسمي اقپارات اگەنتتىگى "MENA" تاراتقان حابارعا قاراعاندا، پرەزيدەنت سايلاۋىندا تىركەلگەن 60 ميلليون سايلاۋشىلاردىڭ 23 ميلليونعا جۋىعى عانا داۋىس بەرگەن. ال سايلاۋدىڭ رەسمي قورىتىندىلارى دۇيسەنبى كۇنى جاريالانادى.

  “The Qazaq Times”