... كوپ زەرتتەۋشىلەردىڭ، اقىن-جازۋشىلاردىڭ جازعان دۇنيەلەرىندە جالعان دەرەكتەر كوپ كەزدەسەدى. ال مەنىڭ جاسىمنان بويىما سىڭگەن نارسە، زەرتتەگەن تاقىرىبىمنىڭ تۇبىنە دەيىن زەرتتەيمىن. قازاققا كەرەك نارسەنىڭ ءبارىن الىپ شىعۋعا تىرىسامىن. جالعان سويلەۋگە جوقپىن. بىراق، شىندىقتى ايتساڭ، جۇرتقا جاقپايسىڭ. جۇرتقا جاقساڭ دا، باسشىلارعا جاقپايسىڭ.

باسپاسوزگە بەرگەن سۇحباتىنان

"The Qazaq Times"