تايۋانداعى حۋاليەن قالاسىنداعى جەر سىلكىنىسى سالدارىنان قايتىس بولعاندار سانى 17-گە جەتتى، - دەپ حابارلايدى Euronews اقپارات اگەنتتىگى.

مىڭداعان قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرى 6,5 بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن 50 گرادۋسقا قيسايعان 12 قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ قيراعان بولىكتەرىن ءتىنتىپ شىقتى.

بۇل سوڭعى 50 جىلدا بولعان ەڭ قۋاتتى جەر سىلكىنىسى بولدى.

قايتىس بولعانداردىڭ ۇشەۋى - تۋريستەر. ولاردىڭ دەنەلەرى (ەر ادام، ايەل ادام جانە بالا) 12 قاباتتى تۇرعىن ءۇي قالدىقتارى استىنان تابىلعان.

حۋاليەن اكىمى فۋ كۋن ءچيدىڭ (Fu Kun-chi) مالىمدەۋىنشە، قۇتقارۋشىلار عيماراتتىڭ استىندا قالىپ قويعان ەكى ادامنىڭ دەنەسىن الىپ شىعا الماعان. سەبەبى ولاردى الىپ شىعۋ ءۇشىن عيماراتتى قۇلاتۋ كەرەك، ال ول تاعى بىرنەشە ادامنىڭ ولىمىنە الىپ كەلۋى مۇمكىن. قۇتقارۋ وپەراتسياسى قۇربانداردىڭ تۋىسقاندارى كەلىسىمىمەن توقتاتىلدى.

قايتىس بولعانداردىڭ جەتەۋى قىتايدان، بەسەۋى تايۋاننان، بىرەۋى فيليپپيننەن جانە ەكەۋى كانادادان ەكەن.

بۇدان بولەك، 270-تەن استام ادام ءتۇرلى جاراقات العان.

“The Qazaq Times”