ءسۇريانىڭ سولتۇستىك ايماقتارىندا كۇرد قارۋلى توپتارىنا قارسى وپەراتسيا جۇرگىزىپ جاتقان تۇركيا قارۋلى كۇشتەرى مالىمدەمە تاراتىپ، قۇرلىق اسكەري قوسىندارىنا قولداۋ رەتىندە اۋقىمدى اۋە شابۋىلدارىن جاساعانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى سول ەلدىڭ «انادولى» اقپاراتتىق اگەنتتىگى حابارلاپ وتىر.

اتالعان حاباردا ءسۇريانىڭ افرين ايماعىنداعى PKK, KCK, PYD-YPG جانە دايش كۇشتەرىنە قارسى اۋە شابۋىلىندا، اتالعان ۇيىمداردىڭ ءۇش ماڭىزدى تۇراعىن تالقانداپ، تەررورلىق ۇيىمداردىڭ 33 ادامىن ولتىرگەنى ايتىلعان. بۇل تۇراقتار تەررورلىق ۇيىمداردىڭ بەكىنىستەرى مەن وق-ءدارى قويمالارىن قامتيدى.

مالىمدەمەدە، 20 قاڭتاردا باستالعان «ءزايتۇن بۇتاعى» اسكەري وپەراتسياسىندا 649 تەرروريستىڭ كوزىن جويعانى ايتىلعان. سونىمەن بىرگە،  «تۇركيا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اسكەري قادامدارى تەررورلىق ۇيىمداردىڭ تۇراقتارى، قارۋ-جاراق، بەكىنىس جانە كولىكتەرىنە قاراتىلعان. بەيبىت تۇرعىندارعا زيان كەلتىرمەۋ ءۇشىن بارىنشا مۇقيات بولامىز»، – دەلىنگەن.

“The Qazaq Times”