اقش-تىڭ باس پروكۋرورى دجەفف سەسسيونس رەسەي ۇكىمەتىنىڭ پرەزيدەنت سايلاۋى كەزىندە دونالد ترامپقا قولداۋ كورسەتكەنى تۋرالى ىسكە قاتىستى تەرگەۋشىلەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەردى. امەريكانىڭ ادىلەت دەپارتامەنتى تەرگەۋدىڭ بارىسى تۋرالى اقپارات بەرگەن جوق. دەگەنمەن دجەفف سەسسيونس دونالد ترامپتىڭ جاقىن كەڭەسشىلەرىنىڭ ءبىرى بولعان جانە ونىڭ رەسەيمەن بايلانىستارى روبەرت ميۋللەر باستاعان زەرتتەۋ توبىندا  كۇدىكتەر تۋىنداتتى. بۇل تۋرالى AFP اقپاراتتىق اگەنتتىگى جازدى. 

قولدا بار دەرەكتەر بويىنشا، دجەفف سەسسيونس اقش پرەزيدەنتىنىڭ سايلاۋالدى ناۋقانى كەزىندە رەسەي ديپلوماتى سەرگەي كيسلياكپەن كەزدەسكەن. ول سونداي-اق سىرتقى ساياسات جونىندەگى كەڭەسشىلەر توبىن باسقارعان. ولاردىڭ قاتارىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپتىڭ كەزدەسۋىن ۇيىمداستىرماق بولعان دجوردج پاپادوپولۋس تا بار.

روبەرت ميۋللەردىڭ زەرتتەۋ توبىنىڭ قىزىعۋشىلىعىن تاعى ءبىر جايت - باس پروكۋروردىڭ دونالد ترامپتىڭ پرەزيدەنت سايلاۋىنا رەسەيدىڭ قاتىسىن انىقتاۋعا ارنالعان زەرتتەۋ ىسىنە توسقاۋىل قويۋ وپەراتسيالارىنان حاباردار بولۋى. ماسەلەن، دجەفف سەسسيونس فەدەرالدى بارلاۋ قىزمەتىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى دجەيمس كوميدىڭ ترامپ پەن رەسەي بايلانىسى بويىنشا تەرگەۋگە تارتىلعانى ءۇشىن، جۇمىستان بوساتىلۋىنا تىكەلەي ارالاسقان.

“The Qazaq Times”