بۇگىن قازاقپەن ەتەنە ءومىر ءسۇرىپ كەلە جاتقان  ۇسەرگەن، بايلار، سۇراش، ماڭعاۋىر، جاعالبايلى، تاما، بەشۋىل، كەدەي، تابىن، مىڭ، كەرەي، قاڭلى، ارعىن، بايۇلى جانە تاعى باسقا ورتاق رۋلار باشقۇرت حالقىندا دا بار. ءتىلى، ءدىنى، ءدىلى قازاققا ەڭ جاقىن باشقۇرتتاردىڭ اندەرىن ۇسىنىپ وتىرمىز.

باشقۇرت قىزى – ايدا بايرامۋكوۆانىڭ “مۇراتىم” جانە “انامنىڭ تۋعان كۇنى” اندەرى.

“The Qazaq Times”