وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەەۆ «تۇراقتى ارميانىڭ اسكەري دايىندىعىن جىلىنا ءتورت رەت تەكسەرۋ قاجەت» - دەپ مالىمدەدى.

وزبەكستان قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ءسوز سويلەگەن شاۆكات ميرزيەەۆ تۇراقتى ارميانىڭ اسكەري دايىندىعى جونىندە ءسوز قوزعاعان. ميرزيەەۆتىڭ سوزىنشە، وزبەكستان ارمياسىنىڭ قازىرگى جاعدايى بۇرىنعى جىلدارمەن سالىستىرعاندا وتە جوعارى دەڭگەيدە. وسىدان بىرنەشە جىل بۇرىن وزبەكستان ارمياسىنىڭ تولىقتاي جاۋىنگەرلىك دايىندىعىنا 5 كۇن ۋاقىت كەرەك بولاتىن بولسا، قازىر وزبەك اسكەرى 3 ساعات ىشىندە كەز كەلگەن جاۋعا قارسى تۇرۋعا دايىن.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، Globalfirepower الەمدىك رەيتينگىندە وزبەكستان قارۋلى كۇشتەرى 48 ورىندا. بۇل ورتالىق ازيا ەلدەرى اراسىندا ەڭ جوعارعى كورسەتكىش. اتالمىش رەيتينگتە وزبەكستاننان كەيىن 53 ورىنعا قازاقستان، 84 ورىنعا تۇركىمەنستان، 109 ورىنعا قىرعىزستان جانە 112 ورىنعا تاجىكستان جايعاسقان.

“The Qazaq Times”