قازاقستاندا قازان ايىنداعى بەنزين تاپشىلىعىنا بايلانىستى قىزمەتىنەن بوساتىلعان اسەت ماعاۋوۆ "KAZENERGY" قازاقستان مۇناي-گاز جانە ەنەرگەتيكا كەشەنى ۇيىمدارىنىڭ قاۋىمداستىعى» زتب باس ديرەكتورى بولىپ تاعايىندالدى، دەپ حابارلادى كومپانيانىڭ رەسمي سايتى. 

"KAZENERGY قاۋىمداستىعىنىڭ توراعاسى قۇلىباەۆ تيمۋر اسقارۇلىنىڭ بۇيرىعىمەن ماعاۋوۆ اسەت ماراتۇلى 2017 جىلعى 4 جەلتوقساندا "KAZENERGY" قازاقستان مۇناي-گاز جانە ەنەرگەتيكا كەشەنى ۇيىمدارىنىڭ قاۋىمداستىعى» زتب باس ديرەكتورى قىزمەتىنە  تاعايىندالدى", - دەلىنگەن كومپانيانىڭ رەسمي سايتىندا جازىلعان حابارلامادا.

اسەت ماعاۋوۆ 1994 جىلى  ي.م. گۋبكين اتىنداعى موسكۆا مۇناي-حيميا جانە گاز ءوندىرىسى ينستيتۋتىنىڭ جەك سالاسىنداعى  ەكونوميكا جانە باسقارۋ فاكۋلتەتىن اياقتادى. حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنان جانە ازيا دامۋ بانكىنەن تاعىلىمدامادان وتكەن. 2010 - 2011 جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى مۇناي جانە گاز ۆيتسە-ءمينيسترى، 2011-2012 جىلدارى – «ماڭعىستاۋمۇنايگاز» اق باس ديرەكتورى، 2012-2016 جىلدارى - KAZENERGY قاۋىمداستىعىنىڭ باس ديرەكتورى، 016-2017 جىلدارى – قر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى سىندى لاۋازىمدى قىزمەتتەرىن اتقارعان.

ايتا كەتەيىك، وسى جىلدىڭ قازان ايىندا قر پرەمەر-ءمينيسترى باقىتجان ساعىنتاەۆ "قازاقستانداعى شەنەۋنىكتەر وزدەرىنە تاپسىرىلعان مىندەتتەردى دۇرىس اتقارماۋى سالدارىنان بەنزين تاپشىلىعى بولعانىن" ايتىپ،  ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى اسەت ماعاۋوۆتى قىزمەتىنەن بوساتىپ، ەنەرگەتيكا ءمينيسترى قانات بوزىمباەۆعا سوگىس بەرۋدى ۇسىنعان ەدى.

“The Qazaq Times”