موسۋل قالاسىنىڭ قيراندىلارى اراسىنان 2,6 مىڭ ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى - دەپ حابارلايدى Anadolu اقپارات اگەنتتىگى.

اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، يراكتىڭ جاقىندا عانا «يسلام مەملەكەتى» لاڭكەستىك ۇيىمىنان ازات ەتىلگەن موسۋل قالاسىن قيارندىلاردان تازارتۋ جۇمىستارى بارىسىندا ءۇيىندى اراسىنان 2650 ادامنىڭ دەنەسى شىققان. دەنەلەردىڭ باسىم كوپشىلىگى شاھاردىڭ سوعىس كوپ بولعان باتىس بولىگىنەن تابىلعان. موسۋلدى قيراندىلاردان تازارتۋ وسىدان ەكى اي بۇرىن، شىلدەنىڭ 10-ى كۇنى باستالعان بولاتىن. ولگەندەردى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى ءالى كۇنگە دەيىن جالعاسۋدا.

قازىرگى تاڭدا يراك اۋماعىندا «يسلام مەملەكەتى» لاڭكەستىك ۇيىمىنىڭ يەلىگىندە ەل-كاير، راۆا جانە اننا  سىندى ءۇش قالا عانا قالعان. ەل پرەمەر-ءمينيسترى حەيدار ءال-ءاباديدىڭ ايتۋىنشا، يراك اسكەرى بۇل قالالاردى دا جاقىن ۋاقىتتا ازات ەتەتىن بولادى.

“The Qazaq Times”