قىرعىز-قىپشاق ەلىنىڭ ءور رۋحتى جىگىتتەرىنە ارنالعان ءان – قۇرمانبەك.

ورىنداعان: قىرعىز ءانشىسى – گۇلزادا رىسكۋلوۆا.

"The Qazaq Times"