دەنساۋلىق

«ۇزدىك 2017 جىل دارىگەرى» بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالادى

2018 جىلدىڭ 15 قاڭتارىندا " قازاقستان " قوناقۇيىنىڭ "التىن ەمەل" زالىندا، ەمدەلۋشىدەر تاڭداۋى بويىنشا "ۇزدىك جىل دارىگەرى" بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارىن سا..

7 اي بۇرىن 30 0

مەديتسينالىق قىزمەت ساپاسىنا حالىقتىڭ جارتىسىنىڭ عانا كوڭىلى تولادى

قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى 2017 جىلى قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارىندا حالىقتىڭ كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ دەڭگەيى مەن ساپاسىنا ق..

7 اي بۇرىن 36 0

بريتاندىق دارىگەرلەر روحيندجا مۇسىلماندارىنا كومەككە بارادى

دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا، ۇلىبريتانيانىڭ دارىگەرلەرى مەن مەدبيكەلەرىنەن جاساقتالعان توپ روحيندجا مۇسىلماندارىنا شۇعىل م..

7 اي بۇرىن 28 0

ادامزاتتىڭ كارىلىكپەن كۇرەسى قاشان جەڭىسكە جەتەدى: ۇزاق جاساعىڭىز كەلە مە؟

ادامداردىڭ كوبى ۇزاق ءومىر ءسۇرىپ، دۇنيەنىڭ، ۇرپاقتارىنىڭ، ەلدىڭ قىزىعىن ۇزاعىراق كورگىسى كەلەدى. الايدا، قارتايعان كەزدە دەنساۋلىقتىڭ اقاۋسىز بولۋى ت..

7 اي بۇرىن 46 0

الەمنىڭ 1500-دەن اسا عالىمى ادامزاتقا ەكىنشى رەت ەسكەرتۋ بەردى

الەمنىڭ 1500-دەن استام عالىمى بىردەي ەسكەرتۋ جاساپ، ادامدارعا جەر پلانەتاسىنىڭ داعدارىسىنان ساقتانۋعا شاقىردى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا حالىق سانىنىڭ تەز ..

9 اي بۇرىن 1275 0