دەنساۋلىق

جەزقازعاننىڭ دارىگەرلەرى الەۋمەتتىك جاعدايلارىنا نارازى

جەزقازعان قالاسىنىڭ كءوپ سالالى اۋرۋحاناسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جالاقى جءانە ءوزگە ءالەۋمەتتىك تءولەمدەردىڭ ۋاقىتىندا بەرىلمەي وتىرعاندىعىنا نارازى. مەديت..

1 اي بۇرىن 0

بالالار جازعى دەمالىستارىن قالاي وتكىزىپ جاتىر؟

بالالار جازعى دەمالىستارىن قالاي وتكىزىپ جاتىر؟ 3 اي دەمالىستىڭ 2 ايى وتە شىقتى. جازدىڭ سوڭعى ايىندا بالالار ءۇشىن قانداي دەمالىس ىڭعايلى؟ قالانىڭ بال..

2 اي بۇرىن 0

ءسىز دە coca cola تۇتىناسىز با؟

كوكا-كولا سۋسىنى الەمگە كەڭ تاراعان برەند. عاسىردان اسا ۋاقىت وتسە دە، ساتىلىمنان قالعان ەمەس. باستابىندا ەمدىك ماقساتتا دايىندالعان سۋسىن، بۇگىنگى كۇ..

2 اي بۇرىن 0

الماتىنىڭ ايگىلى اپورتىنىڭ جايى قالاي؟

الماتىنىڭ اپورتى الما سۇرىپىنىڭ ىشىندەگى ەڭ ايگىلىسى. ۇلكەندىگى مەن حوش ءيىسى، ءدامى اڭىزعا اينالعان. سول اپورتتار بۇگىندە كوپ كەزدەسپەيدى. وعان ءارتۇ..

2 اي بۇرىن 0

جاز بويى قانداي قاربىز جەپ ءجۇرمىز، قالاي تاڭداۋ كەرەك؟

كۇن ىسىي باستاعاندا ۇلكەننىڭ دە، كىشىنىڭ دە جاقسى كورىپ جەيتىن جيدەگى قاربىز. ءشولىڭدى باسىپ، ءتىل ۇيىرەتىن ءتاتتى دامىمەن، اڭقىعان حوش يىسىمەن جاعىمد..

2 اي بۇرىن 0