دەنساۋلىق

قازاقستاندا كوۆيد جۇققاندار قاتارى كەيىنگى بەس ايدا العاش رەت مىڭنان ازايدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى بەس ايدا العاش رەت مىڭنان كەمىپ، جالپى ەسەبى 1 ملن 31 مىڭعا جەتتى. بۇل سالىستىرما..

10 اي بۇرىن 0

قازاقستاندا كورونوۆيرۋسقا قارسى ءومىرىن ساقتاندىراتىندار سانى ارتقان

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋسقا قارسى ءومىرىن ساقتاندىراتىن تۇرعىندار سانى ارتقان. ۆيرۋسقا قارسى ساقتاندىرۋدىڭ قۇنى 5-8 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا. ال ادام كوروناۆير..

10 اي بۇرىن 0

دەمالىس كۇنى تاعى مىڭنان اسا ادامنان كوروناۆيرۋس پەن پنەۆمونيا انىقتالدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى ءبىر مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ملن 30 مىڭعا جەتكەن. بۇل سالىستىرمالى تۇردە ..

10 اي بۇرىن 0

Covid اۋرۋشاڭدىعىنا بايلانىستى 37-ورىندا تۇرعان قازاقستاندا تاعى 1,5 مىڭ ناۋقاس تىركەلدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 1,5 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 1 ملن 26 مىڭعا جەتكەن. بۇل سالىستىرمالى تۇردە ب..

11 اي بۇرىن 0

Pfizer ۆاكتسيناسى قازاقستانعا قاراشا ايىنىڭ ورتاسىنا قاراي جەتكىزىلەدى

قازاقستاندىقتاردىڭ ءبىر بولىگى كوپتەن كۇتكەن Pfizer ۆاكتسيناسى قاراشا ايىنىڭ ورتاسىنا دەيىن جەتكىزىلەدى. بۇل جونىندە بەيسەنبى كۇنى جۋرناليستەرگە دەنسا..

11 اي بۇرىن 0