دەنساۋلىق

ايدوس ۇكىباي نازارباەۆتىڭ دەنساۋلىعى تۋرالى تۇسىنىكتەمە بەردى

وتكەن اپتادا تالقىلانعان تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى ەكس پرەزيدەنت، قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ توراعاسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ ءبىراز ۋاقتتان بەرى جۇرت الدىنا شىقپ..

2 كۇن بۇرىن 422 0

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ سانى 531 ادامعا جەتتى

4 ءساۋىر كۇنگى جاعداي بوىنشا قاتەرلى ىندەتكە شالدىققانداردان تاعى 6 ادام  تىركەلگەن. جالپى ەلىمىز اۋماعىندا COVID-19-دى جۇقتىرعانداردىڭ سانى 531 ادامع..

3 كۇن بۇرىن 19 0

ەلىمىزدە Covid-19 بەن جۇعىمدالعاندار سانى 500 ادامعا ءجاتتى

ەلىمىزدە 4 ءساۋىر كۇنگى مالىمەت بويىنشا تاعى 36 ادام كوروناۆيرۋستى  جۇقتىرىپ،  Covid-19 بەن جۇعىمدالعاندار سانى 500 ادامعا جاتكەن. سوڭعى جۇتىرعانداردى..

4 كۇن بۇرىن 15 0

كوروناۆيرۋس ەلدەگى امان تۇرعان جالعىز وڭىرگە دە جەتتى

قىتايدان باستالىپ بار الەمدى جاۋلاپ بارا جاتقان كوروناۆيرۋس(COVID-19) ەلدىگى امان تۇرعان جالعىز وڭىرگە دە جەتتى. بۇل تۋرالى قوستاناي وبلىسى اكىمنىڭ ور..

4 كۇن بۇرىن 53 0

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانداردىڭ سانى 453 ادامعا جەتتى

بۇگىن ەلىمىزدە تاعى 5 ادامنان كورونفۆيرۋس بەلگىلەرى بايقالىپ جالپى ەلىمىز بويىنشا اتى جامان اۋرۋعا دۋشار بولعاندار سانى 453 ادامعا جەتتى. 3 ءcاۋىر  14..

5 كۇن بۇرىن 263 0