ادەبيەت

ادەبيەت پەن ونەر وكىلدەرىنە پرەزيدەنت ستيپەندياسى تابىستالدى

بۇگىن، 29 قاڭتار كۇنى الماتى قالاسىنداعى «دوستىق ۇيىندە» بىرقاتار ادەبيەت جانە ونەر وكىلدەرىنە پرەزيدەنت ستيپەندياسى تابىستالدى. شاراعا مەملەكەتتىك حا..

7 اي بۇرىن 0

نۇرجان قۋانتايۇلى: ۇرەيلى ءۇش كۇن (اڭگىمە-انتيۋتوپيا)

ايعاي-اتتانسىز،  جاريا ماقتانسىز، ءۇنسىز-اق قازاق ەلىنە ەسەلى ۇلەسىن قوسىپ،  ەلەۋلى ەڭبەك ەتىپ جاتقان قالامگەرلەر كوپ ەمەس. اتاق-داڭىقتى كوزدەپ ايگىلە..

8 اي بۇرىن 0

استانالىقتار مەن تىنىمباي – اباي اتىنداعى مەمسىيلىقتىڭ يەگەرلەرى انىقتالدى

پرەزيدەنت توقاەۆ اباي اتىنداعى ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىعىن بەرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ ۇسىنىمىن قاراپ، قاۋلى شىعاردى. سونىمەن، اب..

9 اي بۇرىن 0

سەرىك قاۋىمباي: اباي، ءتىل جانە ءبىز –1

قازاق ءتىلى – قازاق جاساعان ءار جەردىڭ ۇيىتقىسى. بۇل كۇندە تاۋەلسىز ەلى بار ۇلتتىڭ ءتىلى ءالى دە "جاناشىرلىقتى" قاجەت ەتىپ وتىرعانى ەڭ اۋەلى ەلگە، ەلد..

10 اي بۇرىن 0

«قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىرىن» حالىقپەن قاۋىشتىردى

جاڭادان شىمىلدىعىن اشقان «قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىر» پوەماسىن ساحنالادى. 2 قاراشادا  ب.ريموۆا اتىنداعى تالدىقورعان دراما تەاترىندا ۇيعى..

10 اي بۇرىن 0