ادەبيەت

تىنىشتىقبەك ابدىكاكىمۇلى: اسپاندا دا بىرەۋلەر جىلاي ما ەكەن؟!..

مۋزا   الاش ارىستارىنىڭ شەشەسىندەي سەمەيدىڭ مۇڭ اڭقىعان كوشەسىندە، قاراما-قارسى انا بەتتەن، ءبىر ارۋدىڭ توستاعانداي كوزىن كوردىم، جۇرەگىمە قاراپ ..

11 اي بۇرىن 706 0

جاركەن بودەش: ارمان دەگەن قىزىل الا قۇس ەكەن...

بۇل عاسىر مەندەي اقىن تۋماسىنا، الپىستان اسا بەرە كوزىم جەتتى... – جاركەن بودەش   باقسى   دىننەن بەزگەن ازعىندى، دۋالاپ ءىسىن وڭ قىلعان. شوش..

12 اي بۇرىن 1154 0

جاركەن بودەش: جالعىزدىق قۇدايدان كەيىن اقىنعا جاراسادى

قازاق ادەبيەتىنىڭ جوقتاۋشىلارى مەن جانكۇيەرلەرىنە، قازاق ولەڭ ونەرىنىڭ قاداۋ-قاداۋ بيىكتەرىنىڭ ءبىرى، حالىقارالىق "الاش" ادەبي سىيلىعىنىڭ يەگەرى، تۇرك..

1 جىل بۇرىن 1528 1

10 تامىز – حاكىم ابايدىڭ تۋعان كۇنى

بۇگىن، 10 تامىز قازاقتىڭ ۇلى اقىنى حاكىم ابايدىڭ تۋعانىنا 172 جىل تولدى.  قازاق جازبا ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، فيلوسوف، كومپوزيتور، دانىشپان-وي..

1 جىل بۇرىن 445 0

دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ V قۇرىلتايىندا وقىلعان جىر – داۋلەتكەرەي كاپۇلى

قايىڭ ساۋعان قازاق ەدىم، التاي – اتامەكەنىم، تاعدىر ماعان ۇسىنباعان بالى مەنەن شەكەرىن. يراندا دا يلانبادىم، باسقا تۇسكەن تاعدىرعا، جۇرەگىمدى باۋراماد..

1 جىل بۇرىن 2008 0