ادەبيەت

قازۇۋ-دا ءابىلفايىز ىدىرىسوۆتىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان شارا ءوتتى

بۇگىن، 18 قىركۇيەك ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاق جۋرناليستيكاسىنىڭ ۇلاعاتتى ۇستازدارىنىڭ ءبىرى، جۋرناليست-جازۋشى، تاريحشى مار..

3 جىل بۇرىن 0

«قاراعايباستاۋىم» جىر جيناعىنىڭ ونلاين تۇساۋكەسەرى ءوتتى

بۇگىن، 16 قىركۇيەك، ەۋرازيا جانە قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى، اقىن-سازگەر، اكادەميك-دارىگەر تولقىن اقانۇلىنىڭ «قاراعايباستاۋىم» اتتى جىر جيناع..

3 جىل بۇرىن 0

جۇماتاي اقىن قايتقان كۇن – ءبىر كۇلەرمىن عارىش جاققا كەتەردە

بۇگىن قازاق پوەزياسىنىڭ ومىردەن ەرتە وزعان جارىق جۇلدىزدارىنىڭ ءبىرى جۇماتاي جاقىپباەۆتىڭ ومىردەن وزعان كۇنى. سونداي-اق، بيىل كلاسسيك اقىننىڭ ومىرگە ك..

3 جىل بۇرىن 0

تولقىن اقانۇلىنىڭ جاڭا جىر كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى

26 تامىز كۇنى ەلورداسىنداعى جازۋشىلار ۇيىندە قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ جانە ەۋرازيا جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى، اقىن-سازگەر، اكادەميك-دارىگەر تولقىن..

3 جىل بۇرىن 0

شاكەن بوكەتاي: ارمىسىڭ، اي-حاي، تورى كۇن!

شاكەن بوكەتايۇلى، 1972 جىلى 14 اقپانىندا شۇار باركول اۋدانىنىڭ قۋارشا وڭىرىندە تۋعان. اقىن، اۋدارماشى، حاتكەر-سۋرەتشى. ورتالىق ۇلتتار ۋنيۆەرسيتەتى تۇر..

3 جىل بۇرىن 0