ادەبيەت

قالىڭ قازاق كۇڭىرەنە وتىرىپ، شەراعاڭدى اقتىق ساپارعا شىعارىپ سالدى

بۇگىن، 11 قازان كۇنى الماتى قالاسىنداعى م. اۋەزوۆ تەاترىندا الاشتىڭ ارداقتى ۇلى، قازاقتىڭ ءبىرتۋار پەرزەنتتەرىنىڭ ءبىرى، قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، ..

10 اي بۇرىن 75 0

الماتىدا جازۋشى شەرحان مۇرتازامەن قوشتاسۋ ءراسىمى وتەدى

11 قازاندا حالىق جازۋشىسى شەرحان مۇرتازامەن قوشتاسۋ ءراسىمى وتەدى. جازۋشىنى ەرتەڭ ساعات 10.00-دە م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما..

10 اي بۇرىن 89 0

«ءبىر كەم دۇنيە...»: باقۇل بول، شەر-اعا!

بۇگىن قايمانا قازاقتىڭ قامى ءۇشىن قالامىمەن قاتار قايسار مىنەزىمەن اقتىق دەمى قالعانشا قىزمەت ەتكەن حالىق جازۋشىسى شەراعاڭ – شەرحان مۇرتازا باقيلىق بو..

10 اي بۇرىن 326 0

ەۋرووداق شىڭجاڭ ماسەلەسىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى

ەۋروپا وداعى شىڭجاڭداعى ەتنيكالىق توپتاردىڭ حال-احۋالىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ وتىر. ەۋرووداقتىڭ سىرتقى ساياسات جونىندەگى جوعارعى وكىلى فەدەريكا موگە..

10 اي بۇرىن 294 0

بۇگىن – ۇلى اقىننىڭ تۋعان كۇنى

بۇگىن، 10 تامىز قازاقتىڭ ۇلى اقىنى حاكىم ابايدىڭ تۋعانىنا 173 جىل تولدى.  قازاق جازبا ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، فيلوسوف، دانۇشپان-ويشىل، حاكىم اباي..

1 جىل بۇرىن 151 0