ادەبيەت

باياحمەت جۇمابايۇلىنىڭ ەتنوگرافيالىق 7 كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى

5 ءساۋىر كۇنى الماتىداعى جازۋشىلار وداعىنىڭ كىتاپحاناسىندا جازۋشى، ەتنوگراف عالىم باياحمەت جۇمابايۇلى ەتنوگرافيا تاقىرىبىنداعى جەتى بىردەي كىتابىنىڭ ت..

2 اي بۇرىن 52 0

گيمالاي اسقان كوش كۋاگەرى ارىستان قاجىنىڭ ءومىرى جايلى كىتاپ جارىق كوردى

كەشە، 17 ناۋرىز الماتىداعى Manar Palace-تا ارىستان قاجى شادەتۇلىنىڭ (زۋقا باتىردىڭ نەمەرەسى) 80 جاس مەرەي تويىنا وراي، توي يەسىنىڭ ءومىرىن ارقاۋ ەتكەن..

3 اي بۇرىن 86 0

«اسپانتاۋ اسقان ۇركىن كوش» كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى

كەشە، الماتى قالاسىنداعى «مەلومان گراند» دۇكەنىندە گودفري لاياستىڭ شىنجاڭداعى قازاقتاردىڭ ۇلتازاتتىق كۇرەسى مەن گيمالايدى اسقان، جارتى جەردى اينالىپ ا..

3 اي بۇرىن 75 0

سەرىك ابىكەنۇلى: قۇداي بەرگەن بولمىسىڭا قارسى دۇنيە جازساڭ – ءتىرى ولىكسىڭ

– سەرىك اعا، قولىنا قالام الىپ جۇرگەن قالامگەر رەتىندە ءبىزدىڭ بۇگىنگى ادەبيەتتى قالاي باعالايسىز. – ءبىر نارسەنىڭ باسىن اشىپ الايىق، مەن نەنى بولسا د..

3 اي بۇرىن 280 0

باۋىرجان قاراعىزۇلى: ءولىم دەگەن – وتىرىك

ەكەن... بۇل قالادا ءبارى بار ەكەن. جوق تا بار ەكەن. ەندى بىلاي قاراساڭ، سول ءتۇن، سول ەرىگەن جەل... جوتەلگەن اۋا... جوتەلگەن اۋانىڭ ۇنىنەن، سول باياعى..

4 اي بۇرىن 848 0