ادەبيەت

ىقىلاس وجاي: قۇداي دا «قۇلدار» مەن «كۇڭدەردەن» جالىقتى

تاريح سولقىلىنان سولىعى باسىلماعان، وعان قوسا وتارلىق قامىتىنان سۇلدەرى قۇرىعان قازاق جان-دۇنيەسىنىڭ سەرپىنى ۇلت رەتىندە ىشكى مەندى تابۋدا عانا قالسا ..

8 اي بۇرىن 372 1

الماتىدا اقىن جاراس سارسەكتىڭ شىعارماشىلىق كەشى ءوتتى

الماتىدا اقىن جاراس سارسەكتىڭ «جانىڭدا ءجۇرمىن» اتتى مەرەيتويلىق شىعارماشىلىق كەشى ءوتتى. مامىر ايىنىڭ 15-ءى كۇنى مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكە..

8 اي بۇرىن 53 0

«جىلقى اتىلعان جاز» ادەبيەت پەن ونەر وكىلدەرىنىڭ تالقىسىنا تيەك بولدى

بۇگىن الماتىدا اقىن ءارى جازۋشى ىرىسبەك دابەيۇلىنىڭ «جىلقى اتىلعان جاز» اتتى كىتابىنىڭ جۇرتقا تانىستىرىلىمى جانە سونىڭ اياسىندا بىرقاتار ادەبيەت پەن و..

8 اي بۇرىن 260 0

اقجايىقتان اق سالەم: قادىر مىرزا ءالي شىعارماشىلىعىنان كونتسەرت ءوتتى

بۇگىن الماتىداعى قازاقستان جازۋشىلار وداعىندا باتىس قازاقستان وبلىستىق قادىر مىرزا ءالي اتىنداعى مادەنيەت جانە ونەر ورتالىعىنىڭ "قادىر جولى" جوباسى اي..

8 اي بۇرىن 40 0

الماتىدا ىقىلاس وجايۇلىمەن شىعارماشىلىق كەزدەسۋ بولىپ ءوتتى (ۆيدەو)

«The Qazaq Times» اقپاراتتىق، قوعامدىق-ساياسي پورتالى مەن «جاھانگەر» ينتەلەكتۋالدى كلۋبى بىرلەسە وتىرىپ، م. سەرالين اتىنداعى شىعارماشىلىق بىرلەستىكتىڭ..

8 اي بۇرىن 209 0