ادەبيەت

«ءبىر كەم دۇنيە...»: باقۇل بول، شەر-اعا!

بۇگىن قايمانا قازاقتىڭ قامى ءۇشىن قالامىمەن قاتار قايسار مىنەزىمەن اقتىق دەمى قالعانشا قىزمەت ەتكەن حالىق جازۋشىسى شەراعاڭ – شەرحان مۇرتازا باقيلىق بو..

8 اي بۇرىن 324 0

ەۋرووداق شىڭجاڭ ماسەلەسىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى

ەۋروپا وداعى شىڭجاڭداعى ەتنيكالىق توپتاردىڭ حال-احۋالىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ وتىر. ەۋرووداقتىڭ سىرتقى ساياسات جونىندەگى جوعارعى وكىلى فەدەريكا موگە..

8 اي بۇرىن 292 0

بۇگىن – ۇلى اقىننىڭ تۋعان كۇنى

بۇگىن، 10 تامىز قازاقتىڭ ۇلى اقىنى حاكىم ابايدىڭ تۋعانىنا 173 جىل تولدى.  قازاق جازبا ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، فيلوسوف، دانۇشپان-ويشىل، حاكىم اباي..

10 اي بۇرىن 145 0

قۇرالاي ومار: مەن ساعان تاڭدا كورگەن ءتۇس قانامىن...

*** ءوزىمنىڭ جولىمدى قانشا رەت بوگەدىم؟! ءوزىڭدى جازعىرىپ، ءوزىمدى سوگەمىن. جۇرەكتەن مولدىرەپ ۇزىلگەن سوزدەردى امالسىز ءتورتبۇرىش قاعازعا توگەمىن. الى..

11 اي بۇرىن 366 1

ءۇمىتى مەن كۇدىگى تايتالاسقان قىزىلجار

جولعا شىعاردا... ون ەكىنشى شىلدە كۇنى الماتىدان قىزىلجارعا قاراي جولعا شىقتىق. "الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە تارىداي شاشىلىپ، تاعدىر تەپەرىشىمەن تاريحي..

11 اي بۇرىن 242 1