رەسەي كۇشتەرى ۋكرايناعا باسىپ كىرگەننەن بەرى رەسەيدىڭ ىشىندە مۇناي بازالارى مەن مۇناي-گاز وڭدەۋ زاۋىتتارىندا جارىلىستار كوبەيدى. ايتالىق, ءبىر كۇن بۇرىن يامالو-نەنەتسك جەرىندەگى «گازپروم» كومپانياسىنا تيەسىلى گاز وڭدەۋ زاۋىتىندا جارىلىس بولدى.

اتالمىش زاۋىد ەلدەگى ەڭ ءىرى تابيعي گاز وڭدەۋ زاۋىتى سانالادى. مالىمەتكە قاراعاندا، جارىلىس گاز قۇبىرلارىنىڭ قوسىلعان جەرلەرىندەگى قىسىمنىڭ جوعارلاۋىنان بولعان.

جارىلىستان بولعان سالداردى رەتتەۋگە تجم مەن «گازپروم» كومپانياسىنىڭ اپات ءبولىمى جۇمىلدىرىلعان. كومپانيا گاز ءوندىرۋ جوسپارىندا اۋىتقۋ بولعان جوق دەپ مالىمدەدى.

The Qazaq Times