بۇۇ-نىڭ رەسەيلىك ديپلومات بوريس بوندارەۆتىڭ ۋكرايناداعى سوعىستى ايىپتاۋى الەم اقپارات قۇرالدارىنىڭ نازارىن اۋداردى. بوندارەۆ سوعىستى «ءپۋيننىڭ ۋكرايناعا جاساعان سوعىسى» جانە ول «ۋكراينا مەن ورىس ەلىنە قارسى جاسالعان قىلمىس» دەپ مالىمدەگەن بولاتىن.

بوريس بوندارەۆ ءوز ۇستانىمىن حات ارقىلى جاريالاعان. ونىڭ بۇل ارەكەتى ەندى كرەمل جاعىنان «ساتقىندىق» قاتارى باعالاناتىنى انىق. دەگەنمەن، بۇۇ-داعى ديپلوماتيالىق قىزمەتىنەن باس تارتقان بوندارەۆ ءوزىنىڭ كوزقاراسىندا تاباندى ەكەنىن ءبىلدىردى، ءارى ول ءوزىنىڭ ارىپتەستەرىنە «قاندى، ماعىناسىز، قاجەتسىز جانە ۇيات ىسكە بۇدان ارى ارالاسا المايتىنىن بىلدىرگەن». وسىلايشا ول ءوزىنىڭ 20 جىلدىق ديپلوماتيالىق كارەراسىنان باس تارتقان.

رەسەيدىڭ وزىندە ۋكرايناداعى سوعىستى «سوعىس» دەپ اتاۋعا تىيىم سالىنعان، مەملەكەتتىك اقپارات قۇرالدارى  بۇل تەك «ارنايى اسكەري وپەراتسيا» دەپ اتايدى. باتىس اقپارات قۇرالدارى بولسا، ۋكرايناداعى جاعدايعا بايلانىستى «باتىس الەمى ماسكەۋ بيلىگىن قىسپاققا العان كەزدە، پۋتين ەل ىشىندە شىندىققا قارسى سوعىس اشتى» دەپ سيپاتتاپ جاتىر.

ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، رەسەيدىڭ شەنەۋنىكتەرى اراسىندا مۇنداي قادام جاساۋ تىم سيرەك، دەگەنمەن بۇنىڭ اسا اۋقىمدى ىقپالى بار. پۋتين رەجيمىنىڭ ۋكراينادعى سوعىس تۋرالى بۇرمالاعان مالىمدەمەلەرىنە قاراماستان ءتۇرلى فاكتىلەر رەسەيدە سوعىسقا قارسى ازاماتتار مەن رەسمي تۇلعالاردىڭ بار ەكەنىن بىلدىرەدى.

The Qazaq Times