امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتى جو بايدەن وسى اپتادا بەلگيادان تارتىپ بىرقاتار ەۋروپا ەلدەرىنە ساپارلاۋدى جوسپارلاپ وتىر. ساپار بارىسىندا ەۋروپالىق ارىپتەستەرىمەن رەسەي-ۋكراينا ماسەلەسىن تالقىلايتىن بولادى.

بايدەننىڭ كەزەكتى ەۋروپا ساپارى سارسەنبى كۇنى باستالادى، وندا بىرقاتار ماڭىزدى كەزدەسۋلەر مەن جينالىستار جوسپارلانعان. ەڭ نەگىزگىلەرى "ۇلكەن جەتىلىك" ءسامميتى، ناتو مۇشەلەرىنىڭ جينالىسى جانە ۆارشاۆادا وتەتىن پولياك ارىپتەسىمەن كەزدەسۋى.

ناتو جانە G7 ءسامميتىن بەيسەنبى دە اياقتاپ، سەنبى كۇنى ۆارشاۆادا پولشا پرەزيدەنتى دۋدامەن كەزدەسپەك. وندا دا باستى تاقىرىپ ۋكراينا مەن رەسەي ماسەلەسى.

رەسەيدىڭ ۋكرايناعا اۋقىمدى شابۋىل جاساۋى قوجىراپ تۇرعان اقش-ەۋروپا قاتىناسىن قايتادان وڭ باعىتقا بۇرعانداي بولدى. بايدەن كەزەكتى ساپارىندا رەسەيدىڭ جاراپتىپ بەرگەن جاڭا ءارى جاقسى ورايىن ءتيىمدى پايدالانىپ، ەۋروپا ەلدەرىمەن تەرەڭ قارىم-قاتىناستى مىقتاپ شەگەلەپ قايتۋدى كوزدەيتىنى انىق.

The Qazaq Times