كەشەلى بەرى جاڭاوزەندە باستالعان نارازىلىققا شىعىپ وزدەرىنىڭ تالاپ تىلەكتەرىن بەيبىت تۇردە ءبىلدىرىپ جاتقان جۇرتقا قولداۋ كورسەتىپ جاقتاعاندار مەن بىرگە ولارعا قولداۋ بىلدىرگەندەردىڭ ارەكەتىن ارانداتۋشىلىققا بالاپ جاتقان ءبىراز ادامداردى دا كورىپ قالدىق. وسىعان بايلانىستى بەلگەلى قۇقىق قورعاۋشى ابزال قۇسپان ءوزىنىڭ فب-داعى پاراقشاسىندا پىكىر ءبىلدىردى. وقىرمانعا زاڭگەر ءسوزىن ۇسىنۋدى ءجون سانادىق.

ارانداتۋشىلىق دەگەن نە؟

كەشە جاڭاوزەنگە قولداۋ بىلدىرگەن اعايىننىڭ ءبىرازى جەكەمە شىعىپ، ءبىزدىڭ جاڭاوزەندى قولداۋىمىز ارانداتۋشىلىققا جاتا ما دەپ سۇراپ جاتىر. بۇلارعا نە بولعان دەسەم، جەلىدە تاڭ اتپاستان ءبىراز ادام (ازىرگە اتتارىن اتاماي اق قويايىن) شىنىندا دا، قولداۋ بىلدىرگەن ادامداردىكى ارانداتۋشىلىق دەپ قۇقىقتىق باعا بەرىپ، قورقىتىپ-ۇركىتۋگە بەل شەشىپ كىرىسىپ كەتكەندەرى بايقالادى.

سونىمەن ارانداتۋشىلىق دەگەن نە؟

ءيا، قر قىلمىستىق كودەكسىندە ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەر ءۇشىن - قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. كودەكستىڭ 28 بابى، 4 بولىگىندە سوزبە-ءسوز بىلاي جازىلعان: “باسقا ادامدى ازعىرۋ، پاراعا ساتىپ الۋ، قورقىتۋ جولىمەن نەمەسە باسقا دا تاسىلمەن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاساۋعا كوندiرگەن ادام ايداپ سالۋشى دەپ تانىلادى”.

ياعني، ەگەر ءسىز وسى جاعدايدى پايدالانىپ، جاڭاوزەندىك اعايىنداردى قانداي دا ءبىر قىلمىستىق ءىس-ارەكەت جاساۋعا يتەرمەلەسەڭىز، تۋرا ماعىناسىندا كوندىرسەڭىز (!), وندا ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز ارانداتۋشىلىق دەپ تانىلۋى بەك مۇمكىن!

الايدا، جاڭاوزەندىكتەرگە، وسىنداي قيىن جاعدايدا قولداۋ ءبىلدىرۋ، ول ەشقانداي دا ارانداتۋشىلىققا جاتپايدى! جاڭاوزەندىكتەردى قولداۋ، ەلدىڭ قوس وكپەسىنەن قىسىپ بارا جاتىرعان قىمباتشىلىققا، ونى اۋىزدىقتاۋعا شاراسىزدىق تانىتىپ وتىرعان ۇكىمەتكە، بيلىككە نارازىلىق ءبىلدىرۋ! ال ول - ءسىزدىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىعىڭىز!