قاسىم-جومارت توقاەۆ "تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعىنابايلانىستى راقىمشىلىق تۋرالى" زاڭعا قول قويدى. بۇل تۋرالى ورتالىق ازيا جاڭالىقتار قىزمەتى جازدى.

اتالعان زاڭ ورتا جانە جەڭىل قىلمىستار ءۇشىن سوتتالعانداردى مەرزىمىنەن بۇرىن بوستاندىققا شىعارۋدى كوزدەيدى. سونىمەن بىرگە اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىسپەن سوتتالعانداردىڭ جازا مەرزىمىن ازايتادى. زاڭ ەڭ الدىمەن ارداگەرلەرگە، كامەلەتتىك جاسقا تولماعاندارعا، زەينەت جاسىنداعى ايەلدەر مەن ەر ازاماتتارعا جانە ءبىرىنشى، ەكىنشى توپتاعى مۇگەدەكتەر مەن قوعامعا اسا قاۋىپ تۋدىرمايتىن ازاماتتارعا جەڭىلدىك جاسايدى.

وسىعان دەيىن ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرلان تۇرعىمباەۆتىڭ مالىمەتى بويىنشا، راقىمشىلىققا 14 مىڭنان استام ادام ىلىگۋى مۇمكىن. تۇرمەدەن مىڭنان استام ادام بوساتىلاتىن بولسا، 3,8 مىڭ ادام پروباتسيا قىزمەتىنىڭ تىركەۋىنەن شىعارىلادى. سونىمەن بىرگە توعىز مىڭعا جۋىق سوتتالۋشىنىڭ جازا مەرزىمى قىسقارتىلادى.

قازىر قازاقستاننىڭ 64 كولونياسى مەن 16 تەرگەۋ اباقتىسىندا 34 مىڭنان استام ادام وتىر. ءىىم مالىمەتىنە سايكەس، ولاردىڭ 93 پايىزى اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىسپەن سوتتالعاندار. بۇدان بولەك 32 مىڭ ادام پروباتسيا قىزمەتىنىڭ تىركەۋىندە تۇر.