1 قازان قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلعان كۇنى. قىتاي ۇكىمەتى رەسپۋبليكا كۇنىن اتاۋمەن قاتار تايۋانعا (تايۆان) اۋە كۇشتەرى ارقىلى قۇقاي كورسەتۋدى دە ەستەن شىعارمادى. تاپ سول اتاۋلى كۇنىندە  اراسىندا رەاكتيۆتى ۇشاقتار دا بار 38 قىتايلىق اسكەري ۇشاق تايۋان اۋە قورعانىس كەڭىستىگىن بۇزعان.

قىتاي اۋە كۇشتەرىنىڭ بۇل ارەكەتى جۇرت نازارىن اۋداردى، سەبەبى بۇل جىل باسىنان بەرگى ەڭ جوعارى ماسشتابتاعى اسكەري قىسىم كورسەتۋ. 38 اسكەري ۇشاقتىڭ ءبىر ۋاقىتتا قورعانىس كەڭىستىگىن بۇزۋى وسىعان دەيىن تايۋان اۋە كۇشتەرى تاپ بولعان ەڭ اۋىر اسكەري قىسىم.

تايۋان ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، قىتاي حالىق-ازاتتىق ارمياسىنىڭ اۋە كۇشتەرى اسكەري ۇشاقتارىنىڭ 25 ءتۇرىن جىبەرگەن. ولاردىڭ قاتارىندا J-16 جويعىشتارىنان 18 دانا، سۋ-30 جويعىشتارىنان تورتەۋ، ن-6 تيپتەگى 2 بومبالاۋشى ۇشاق جانە سۇڭگۋىر قايىققا قارسى شابۋىلداۋشى Y-8 ءتيپتى ۇشاقتان بىرەۋى بار.

رەسمي مالىمدەمەدە قىتاي اۋە كۇشتەرى سول كۇنى ەكى رەت تايۋان كەڭىستىگىنە كىرگەنى ايتىلادى. 1 قازاننىڭ كەشىنە قاراي ون J-16 جويعىش ۇشاقتارىنىڭ قورعاۋىندا  ن-6 تيپتەگى 2 بومبالاۋشى ۇشاق پەن ءبىر تەڭىز بارلاۋشى ۇشاعى جىبەرىلگەن.

تايۋان ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگىن ءوز مالىمدەمەسىندە قىتاي ۇشاقتارىنا جاۋاپ رەتىندە وزدەرىنىڭ شابۋىلشى جانە جويعىش ۇشاقتارىن جىبەرىپ ەسكەرتۋ بەرگەنىن ايتقان.

بەيجىڭ بيلىگىنىڭ تايۋانعا قاراتا اۋە كۇشتەرى ارقىلى اسكەري قىسىم جاساۋى سوڭعى ەكى جىلدا دەرلىك ۇزبەي جالعاسىپ كەلەدى. ءار كەزدەگى وقيعالارعا قاراي قىتايدىڭ اسكەري قىسىمى بارعان سايىن ارتىپ كەلە جاتقانى بايقالادى. بۇعان دەيىن امەريكالىق اسكەري ساراپشىلار، قىتاي حالىق-ازاتتىق ارمياسى بۇل ارەكەتى ارقىلى تايۋاننىڭ اۋە قورعانىس كۇشتەرىنىڭ قارسىلاسۋعا دەگەن ەرىك-جىگەرىن السىرەتۋدى كوزدەيدى دەپ بولجاعان.

The Qazaq Times