كەشە، 5 تامىز جەكسەنبىدە اۋعانستان ۇلتتىق قارسىلىق شەبىنە جەتەكشىلىك ەتىپ وتىرعان احمەد ماسۋد مالىمدەمە تاراتىپ، ەگەر «تاليبان» پانجشەردەن كەتەتىن بولسا، ءوزىنىڭ ءدىني اقىلشىلارىنىڭ كەڭەسىنە قۇلاق اسا وتىرىپ، تالىپتەرمەن كەلىسسوزگە دايىندالاتىنىن ايتتى.

احمەت ماسۋد اتالعان مالىمدەمەسىن Facebook پاراقشاسىندا مالىمدەگەن بولاتىن. بۇل كۇنى تالىپتەر وزدەرىنە باعىنباعان سوڭعى پروۆينتسيا پانجشەرگە ءۇش تاراپتان شابۋىل جاساپ، پروۆينتسيا ورتالىعى بازاراق قالاسىنا قاراي بەت العان ەدى.

كوپتەگەن اقپارات قۇرالدارى كەشەگى شايقاستا اۋعانستان ۇلتتىق قارسىلىق شەبىنىڭ رەسمي وكىلى فاحيم دەشتين مەن ماسۋدتىڭ تۋىسى گەنەرال ابدۋل ۆۋدۋدتىڭ تالىپتەر جاعىنان ولتىرىلگەنىن حابارلادى. ماسۋد تارابى بولسا «تۆيتتەر» ارقىلى «تاليباننىڭ» بەلگىلى كومانديرلەرىنىڭ ءبىرىن اتىپ ولتىرگەنىن مالىمدەدى.

ماسۋدتىڭ مالىمدەمەسىندە، «تاليبان» تارابى پانجشەر مەن اندالابتاعى قارۋلى شابۋىلدارىن توقتاتىپ، شەگىنەتىن بولسا، ۇلتتىق قارسىلىق كۇشتەرى دە شابۋىلدى توقتاتىپ، تۇراقتىلىققا جەتكىزەتىن كەلىسسوزدەرگە دايىندالاتىنىن ايتقان.

«تاليبان» بۇعان دەيىن دە ۇلتتىق قارسىلىق شەبىنە جەتەكشىلىك ەتكەن احمەد شاح ماسۋدتىڭ ۇلى مەن بۇرىنعى ۆيتسە-پرەزيدەنتتى بىرنەشە رەت قارۋ تاپسىرىپ باعىنۋعا جانە بەيبىت كەلىسسوزگە كەلۋگە شاقىرعان بولاتىن.

The Qazaq Times