ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىك شتاتتارىندا بالالار مەن جاس نارەستەلەر دەنە تەمپەراتۋراسىنىڭ كوتەرىلۋىنەن كوپتەپ قازا تابۋدا. جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا بۇنداي جاعدايعا ءبىر اپتادان اسا ۋاقىت بولعان.

مالىمەتترەگە قاراعاندا ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى ۋاتتار پرادەش شتاتىندا جاعداي ەڭ اۋىر. بالالار تاڭەرتەڭ ويانعاندا دەنە تەمپەراتۋراسى كوتەرىلىپ، دەل-سال كۇيدە تەرلەپ جاتادى. ولاردىڭ كوپشىلىگىندە بۋىندارى مەن باسى اۋىرۋ، ءىشى ءوتۋ جانە قۇسۋ سەكىلدى بەلگىلەر بار. كەي جاعدايدا قول-اياقتارى قىزارىپ بورتەدى.

سوڭعى ءبىر اپتادا كەم دەگەندە 50 ادام وسىنداي جاعدايدا قازا تاپقان. ونىڭ باسىم كوبى بالالار ەكەنى نازار اۋدارتۋدا. ەمحانالاردا وسىنداي سىرقاتقا تاپ بولعان جۇزدەگەن بالالار بار. بىراق، قازا بولعانداردىڭ ءبىر دە بىرىنەن Covid-19 ۆيرۋسى انىقتالماعان.

ءۇندىستان كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ ەكىنشى تولقىنىنان زارداپ تارتىپ جاتقاندا وسىنداي «تۇسىنىكسىز» دەرت ەل حالقىن ۇرەيلەندىرىپ جاتقانىن كوپتەگەن اقپارات قۇرالدارى جازىپ جاتىر. قازىرگە بۇل دەرتتىڭ ناقتى نەدەن پايدا بولاتىنى انىق ەمەس. تەك، ءۇندىستاندا ەڭ كوپ زارداپ شەككەن اگرا، ماتحۋرا، ماينپۋري، ەتاح، كاسگانج جانە فيرۋزاباد ايماقتارىنداعى دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا بۇنداي اۋرۋ شىركەيلەر ارقىلى تاراپ جاتقان بولۋى مۇمكىن.

The Qazaq Times