ارمەنيا مەن ءازىربايجان شەكاراسىندا اتىس بولىپ، 3 ارميان جاۋىنگەرى قازا تاپتى. تاعى ەكى سارباز جارالانعان. 

ءازىربايجان جاعىنان دا ادام شىعىنى بارى ايتىلادى. تاراپتار شەكاراداعى اتىس ءۇشىن ءبىر-ءبىرىن ايىپتاپ وتىر.

نەگىزىنەن ەكى ەل اراسىندا قارۋلى قاقتىعىس ءجيى ورىن الادى. مۇنىڭ بىرنەشە سەبەبى بار. 1990 جىلداردىڭ باسىندا سوۆەت وداعى تاراپ، ارمەنيا مەن ازەربايجان تاۋەلسىز مەملەكەتكە اينالعان تۇستا ەكى ەل اراسىندا سوعىس بولىپ، ازەربايجان لاچين اۋدانىن باقىلاۋدان شىعارىپ العان. اۋدان ماسەلەسى بۇگىنگە دەيىن ماڭىزىن جويعان جوق.

بيىل قىركۇيەكتە 1990 جىلداردان بەرى العاش رەت تاۋلى قاراباق پەن ونىڭ اينالاسىندا ۇلكەن قاقتىعىس باستالعان. رەسەيدىڭ ارااعايىندىعىمەن 9 قاراشادا قول قويىلعان كەلىسىم بويىنشا، ارمەنيا وتىز جىلداي باقىلاۋىندا ۇستاعان تاۋلى قاراباق اينالاسىنداعى ءۇش اۋدان – اگدام، كەلبادجار جانە ءلاچيندى ازەربايجانعا قايتارۋعا ۋاعدالاسقان.

1994 جىلى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنەن سوڭ ازەربايجاندار مەن ولاردىڭ اسكەرى ايماقتان كەتىپ، ەتنيكالىق ارمياندار قونىستانعان تاۋلى قاراباق دە-فاكتو دەربەس ەل رەتىندە ءومىر ءسۇرىپ كەلگەن.

"The Qazaq Times"